Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Modeli na obrazovanieto vo EU (Makedonski)". Rad ima 20 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Филозофски факултет
Институт по социологија
Постдипломски студии: Европски студии за интеграција
Семинарска работа
Предмет: Европски интеграции
Тема: Модели на образование во ЕУ
Изработил: Ментор:
Проф.
Скопје, 2010
Содржина:
Вовед
Цели и работи во образовниот систем во ЕУ
Високото образование во ЕУ
Европскиот кредит трансфер систем
Главни карактеристики на европскиот образовен систем
Транспарентност на Европскиот кредит трансфер систем
Болоњски процес
Поставување на систем на кредити
Европски димензии во високото образование
Континуирани последователни активности
Заклучок
Користена литература
Вовед
Европскиот високообразовен простор мора да биде изграден врз европската традиција на образованието како јавна одговорност, што подразбира отворен и широк пристап на сите нивоа на образование, како можност за индивидуален развој, како краткорочно и долгорочно социјално знаење.
Бидејќи истражувањето е движечка сила на високото образование креирањето на европскиот високообразовен простор мора да оди паралелно со креирање на европски истражувачки простор.
Европската Унија промовира меѓууниверзитетска соработка како средство за унапредување на квалитетот на образованието во корист на студентите и институциите на високото образование, а студенстката мобилност е преовладувачки елемент на таа меѓууниверзитетска сорабтка. Програмата Еразмус јасно покажува дека студирањето во странство може да биде особено вредно искуство, бидејќи тоа не е само најдобар начин да се дознае нешто повеќе за другите земји, идеи, јазици и култури, туку тоа е и значаен елемент за развој на академска и професионална кариера.
Цели и работи во образовниот систем во ЕУ
Пред се се формира координативно тело во рамките на
Министерството за образование и наука чија задача би била да
се изготви стратегија за приближување на сите нивоа од
образовниот систем (основно, средно и високо) кон стандардите
наЕУ. Како и:
Да се креира програма за обука на академскиот кадар на
универзитетите со цел поголемо искористување на можностите
што ги нуди ЕУ (програми за размена, грантови и стипендии);
Акцентирање на внатрешната и надворешната евалуација на
универзитетите/факултетите и изработка на долгорочни
стратешки планови;
 Обезбедување инфраструкрурни, материјални и кадровски
услови за активна и интерактивна настава на сите нивоа на
образование.
Обезбедување подобри технички услови и воведување
информатичка технологија во сите степени на образование;
Подигање на квалитетот на наставниот кадар и воспоставување
критериуми на вредност во образованието и науката според
стручноста, знаењето, операционалноста и одговорноста;
Целосна опфатеност на децата, особено од руралните средини и
маргинализираните групи, во воспитно-образовниот процес со
цел да се намали процентот на неписменост;
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta