Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Komunikacija i informaciona tehnologija". Rad ima 14 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.S E M I N A R S K I R A D
PREDMET: PRINCIPI MENADŽMENTA
TEMA: KOMUNIKACIJA I INFORMACIONA TEHNOLOGIJA
SADRŽAJ:
RAZUMEVANJE KOMUNIKACIJE ............................................2
MEĐULJUDSKA KOMUNIKACIJA ............................................3
ORGANIZACIONA KOMUNIKACIJA. ........................................7
POZNAVANJE INFORMATIČKIH TEHNOLOGIJA. ..................9
PITANJA KOMUNIKACIJE .........................................................10
ZAKLJUČAK..... .................................................................................12
LITERATURA .....................................................................................13
RAZUMEVANJE KOMUNIKACIJE
Šta je komunikacija ?
Komunikacija je transfer i razumevanje značenja poruke. Prva stvar koju treba napomenuti u vezi sa ovom definicijom jeste naglasak na transferu značenja – ako se ne prenose nikakve informacije ili ideje, ne dolazi do komunikacije. Govornik kojeg niko ne čuje ili pisac kojeg niko ne čita nemaju komunikaciju.
Komunikacija podrazumeva razumevanje značenja. Da bi komunikacija bila uspešna, značenje mora biti saopšteno i shvaćeno.
Sledeća stvar koju treba imati na umu jeste da se dobra komunikacija često pogrešno definiše kao slaganje sa porukom umesto kao jasno razumevanje poruke. Ako se neko ne slaže sa nama, mnogi od nas pretpostavljaju da osoba nije samo u potpunosti razumela naš stav. Drugim rečima mnogi od nas definišu dobru komunikaciju kada neko prihvati naše gledište.
Ono što je bitno naglasiti u vezi komunikacije to je da ona obuhvata:
1.interpersonalnu komunikaciju – komunikaciju između dve ili više osoba,
2. organizacionu komunikaciju – sve modele, mreže i sisteme u okviru organizacije.
Funkcije komunikacije
Komunikacija ima četiri glavne funkcije: kontrola, motivacija, emotivno iskazivanje i informacija.
Komunikacija podstiče motivaciju time što pojašnjava zaposlenima šta treba da se uradi, koliko dobro oni rade i šta se može učiniti da se poboljša učinak.
Komunikacija koja se odvija u okviru grupe je fundamentalan mehanizam kojim članovima dele frustracije i osećanja zadovoljstva. Tako komunikacija oslobađa emocionalnog naboja i ispunjava socijalne potrebe.
Konačno pojedincima i grupama su potrebne informacije da bi obavili poslove. Komunikacija pruža te informacije.
Svaka od ove četiri funkcije je podjednako važna.
MEĐULJUDSKA KOMUNIKACIJA
Pre nego što može da se ostvari komunikacija, mora da postoji svrha izražena u vidu poruke koja treba da se prenese. Ona se prenosi od pošiljaoca do primaoca. Poruka se pretvara u simboličan oblik koji se naziva kodiranje i prenosi se putem nekog medija ( kanala ) do primaoca, koji tumači poruku pošiljaoca, što se naziva dekodiranje. Rezultat je transfer značenja od jedne osobe do druge.
Komunikacija ima sedam elemenata: komunikacioni izvor, poruku , kodiranje, kanal, dekodiranje, primaoca i ,, feedback,, .pored ovoga mora se napomenuti da je ceo proces osetljiv na buku. Tipični primeri buke su: nečitka slova, statika zvuka, nepažnja primaoca ili zvuk mašine i drugih radnika iz pozadine.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta