Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Nizovi kvalitativnih podataka". Rad ima 8 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.SEMINARSKI RAD
Predmet: EKONOMSKA STATISTIKA
NIZOVI KVALITATIVNIH PODATAKA
Beograd, novembar, 2009.
SADRŽAJ
UVOD…………………………………………………………………………………..…3
1.NIZOVI KVALITATIVNIH PODATAKA………………………………………..…4
2.GEOGRAFSKI KVALITATIVNI NIZOVI………………………………………....4
3.REDOSLEDNI KVALITATIVNI NIZOVI………………………………………….5
ZAKLJUČAK……………………………………………………………………………7
LITERATURA…………………………………………………………………………..8
UVOD
Grupisanjem statističkih podataka veliki broj pojedinačnih podataka se razvrstava u manji broj, u zavisnosti od broja grupa obeležja. Ako se podaci grupišu prema modalitetima samo jednog obeležja, tada je reč o jednodimenzionalnom grupisanju, a ako se statistički podaci grupišu prema modalitetima dva ili više obeležja radi se o dvodimenzionalnom i višedimenzionalnom grupisanju.
Grupisanjem elemenata statističkog skupa gube se pojedinačne informacije o njima, i iz tog razloga pri grupisanju, tj. formiranju, statističkih nizova treba voditi računa o postavljenim ciljevima istraživanja.
1.NIZOVI KVALITATIVNIH PODATAKA
Kvalitativni statistički nizovi su nominalni (atributivni i geografski) i redosledni. Nominalni statistički nizovi formiraju se grupisanjem elemenata statističkog skupa prema modalitetima odgovarajućeg nominalnog obeležja . Modaliteti nominalnog obeležja izražavaju se pomoću atributa, kategorija i slovnih oznaka, a mogu se navoditi azbučnim redom, prema veličini apsolutnih frekvencija, dogovorno ili zakonski utvrđenim propisima. Na primer službena statistika koristi: SMTK ili Standardnu međunarodnu trgovinsku klasifikaciju i NKD ili Nacionalnu klasifikaciju delatnosti.
2.GEOGRAFSKI KVALITATIVNI NIZOVI
Geografski statistički nizovi formiraju se grupisanjem elemenata statističkog skupa prema modalitetima odgovarajućeg geografskog ili prostornog obeležja. Modaliteti prostornog obeležja najčešće odgovaraju teritorijalno administrativnoj podeli određenog geografskog prostora, na primer: gradovi, regije, države, kontinenti . Grupe ovog obeležja mogu biti poređane po azbučnom redu, po veličinama apsolutnih frekvencija ili po geografskom položaju. Ako se zbog veće preglednosti nekoliko modaliteta stavi zajedno u grupu "ostalo", ona obično dolazi na kraju statističkog niza.
Geografski statistički nizovi se vrlo često pojavljuju u službenim statističkim publikacijama. Na primer, u Statističkom letopisu Republike Srbije sadržana je celina "Međunarodni pregled" u kojem je prikazan veliki broj geografskih statističkih nizova prema prostornim obeležjima: države, specifične svetske regije, kontinenti i slično.
Primer
Statistički skup, "Zaposleni u poslovnim subjektima u Republici Srbiji, stanje 31.03.2009. godine" podeljen je na grupe prema prostornom obeležju, odnosno po "Gradovima".
Tablica 1.
Modaliteti obeležja "Gradovi"
Gradovi u R.Srbiji Beograd Novi Sad Subotica Niš Zrenjanin Šabac Loznica Valjevo Užice Kragujevac Kraljevo Kruševac Leskovac Vranje Bor Zaječar Negotin Majdanpek Pirot
3.REDOSLEDNI KVALITATIVNI NIZOVI
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta