Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Grafičko prikazivanje kvalitativnih nizova". Rad ima 9 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.SEMINARSKI RAD
Predmet: EKONOMSKA STATISTIKA
GRAFIČKO PRIKAZIVANJE KVALITATIVNIH NIZOVA
Beograd, novembar, 2009.
SADRŽAJ
UVOD……………………………………………………………………………………….….3
1.GRAFIČKO PRIKAZIVANJE KVALITATIVNIH NIZOVA…………………………..4
1.1.Grafičko prikazivanje nominalnih statističkih nizova………………………….…..4
2.JEDNOSTAVNI STUBIĆI…………………………………………………………………5
3.DVOSTRUKI STUBIĆI…………………………………………………………….………5
4.RAZDELJENI STUBIĆI……………………………………………………………...……6
5.KRUŽNI DIJAGRAM………………………………………………………………..…….7
ZAKLJUČAK…………………………………………………………………………………8
LITERATURA……………………………………………………………………….………..9
UVOD
Svaki statistički niz nastaje uređivanjem izvornih podataka na osnovu utvrđenih pravila. Ako je broj podatka mali uređivanje se sprovodi njihovim slaganjem određenim redom npr. azbučnim, učestalost oblika obeležja, rangu i sl., a ako je broj podataka velik oni se uređuju grupisanjem. Statistički niz grupisanih podataka čine parovi različitih oblika statističkih obeležja sa odgovarajućim frekvencijama.
Vrste statističkih nizova:
1) kvalitativni statistički niz – nastaje uređivanjem kvalitativnih podataka
– nominalni
– atributivni
– geografski
– redosledni
2) kvantitativni statistički niz – nastaje uređivanjem numeričkih podataka
3) vremenski statistički niz – nastaje hronološkim uređivanjem podataka
Uređivanje podataka vrši se nakon njihovog prikupljanja. Uređivanjem prikupljenih podataka prema nekom obeležju nastaje statistički niz koji se pregledno prikazuje u tabelama i grafikonima.
1.GRAFIČKO PRIKAZIVANJE KVALITATIVNIH NIZOVA
Grafikonima se na jednostavan i pregledan način uz pomoć različitih geometrijskih likova prezentuju osnovne karakteristike statističkih skupova. Grafičkim prikazima tumačenje je jednostavnije, preglednije i razumljivije .Često se konstruišu pomoću programa za računanje
Svaki grafikon mora imati:
– naslov,
– jedinicu mere posmatranog obeležja,
– oznake modaliteta obeležja,
– izvor podataka,
– po potrebi tumač oznaka.
1.1.Grafičko prikazivanje nominalnih statističkih nizova
Niz kvalitativnih podatka pretežno se prikazuje površinskim grafikonom. Površinski grafikoni mogu biti:
– jednostavni stubići,
– dvostruki ili razdeljeni stubići,
– razdeljeni stubići,
– proporcionalni strukturni krugovi,
– polukrugovi.
U njima se frekvencije niza predstavljaju površinama geometrijskih likova ( pravougaonika, kvadrata, kruga ).
2.JEDNOSTAVNI STUBIĆI
Jednostavni stubići koriste se za prikazivanje stanja jednog prekidnog numeričkog obeležja. Pripada grupi linijskih dijagrama i konstruiše se u pravougaonom koordinatnom sistemu na taj način što se grupe nanose na apscisu, a frekvencije na ordinatu . Dobija se tako što se nad utvrđenim grupama dižu štapići čije visine predstavljaju vrednosti odgovarajućih frekvenci.Na slici 1. je prikazan primer dijagrama sa jednostavnim stubićima.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta