Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Faze statističkog istraživanja". Rad ima 10 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.SEMINARSKI RAD
Predmet: EKONOMSKA STATISTIKA
FAZE STATISTIČKOG ISTRAŽIVANJA
Beograd, novembar, 2009.
SADRŽAJ
UVOD………………………………………………………………………………….……….3
1.STATISTIČKO ISTRAŽIVANJE…………………………………………………………4
2.STATISTIČKO POSMATRANJE…………………………………………………………4
3.SREĐIVANJE I OBRADA PODATAKA…………………………………………..……..6
4.ANALIZA PODATAKA I REZULTATA…………………………………………………7
ZAKLJUČAK…………………………………………………………………...…………….9
LITERATURA……………………………………………………………………………….10
UVOD
Naziv statistika potiče od latinske reči Status, što znači stanje i italijanskog termina Regione di stato, što znači država, državni interes. Uzmemo li bilo koji od ovih etimoloških izvora u nastanku reči statistika, vidimo da je država kao celina bila područje nastanka i formiranja statistike kao društvene discipline, odnosno da je to bio jedan vid određene prostorne definisanosti predmeta statistike.
Predmet proučavanja statistike su varijabilni (promenljive) pojave koje se ispoljavaju u masi slučajeva i zovu se masovne pojave. Varijabilitet je univerzalana karakteristika prirodnih i društvenih zbivanja. Svaka pojava nastaje pod uticajem nekih faktora, pa ponašanje pojave zavisi od prirode, broja i načina kombinovanja tih faktora. Pošto su faktori koji deluju na pojavu varijabilni, to će i pojava pokazivati manje ili više izražen varijabilitet.
Elementarne pojave pokazuju najmanji varijabilitet individualnih slučajeva i rezultat su delovanja malog broja faktora. Odnos između ovih pojava i faktora međusobno uslovljenih ponavljaju se na približno isti način u svim konkretnim slučajevima. Kod takvih pojava primenjuje se metod pojedinačnog posmatranja, ispituje se jedan ili nekoliko slučajeva. Kod pojava koje ispoljavaju veću varijabilnost (društveno-ekonomske pojave) tek posmatranjem većeg broja slučajeva dolazio se do određenih zakonitosti u njihovom ponašanju.
Zato statistika istaržuje masovne pojave a to istraživanje ima kvantitativni karakter. Pod statistikom se danas podrazumeva, deskriptivna statistika, statistička analiza i statistička teorija.Deskriptivna statistika prikuplja, obrađuje i povezuje podatke.
Statistička analiza omogućuje pribavljanje numeričkih informacija, njihovu kvalitativnu interpretaciju, donošenje zaključaka i formiranje zakonitosti ponašanja posmatranih pojava.Statistička teorija iznalazi statističe metode, objašnjava ih, dokazuje i usavršava.
1.STATISTIČKO ISTRAŽIVANJE
Statističko istraživanje je naučni postupak u kojem se primenom statističkih metoda i tehnika dolazi do pouzdanih rezultata o nekom predmetu istraživanja .
Osnovne faze statističkog istraživanja su:
– statističko posmatranje,
– sređivanje i obrada podataka (tabelarno i grafičko prikazivanje statističkih podataka),
– statistička analiza i interpretacija rezultata provedene analize.
2.STATISTIČKO POSMATRANJE
Za svaku statističku akciju potrebno je izabrati najefikasniji metod posmatranja (prikuplljanja podataka). Pojava koja se posmatra može se obuhvatiti na svim jedinicama statističkog skupa to je potpuno posmatranje ili samo jednom njegovom delu – delimično posmatranje. Postoje dva osnovna metoda potpunog statističkog posmatranja i to: statistički popis i izveštajni metod.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta