Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Dete i sport". Rad ima 6 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Fakultet za sport I turizam
TIMS.
Radnička 30a, Novi Sad
Seminarski rad
Psihologija fizičkog vežbanja
DETE I SPORT
Novi Sad 2010.
UVOD
Pre nego što počnemo razmatranje uticaja sporta i fizičke aktivnosti na psihofizički
razvoj dece, moramo razjasniti po čemu se to dete razlikuje od odraslih. Naime, bitno je
shvatiti da dete nije čovek u malom. Morfološki, psihički, biohemijski, endokrini,
socijalni, i svaki drugi status, koji definiše jedinku, je različit kod deteta u odnosu na
odraslog čoveka. Prvo, zbog toga što je kod dece prisutan fenomen rasta. Ali, jedni
organski sistemi rastu brže, a drugi sporije. Kostur, na primer, raste do 20 godina, a u
potpunosti se formira tek u 23. godini. Mišići se mogu razvijati sve do 40-te godine, dok
se razvoj polnih žlezda završava već u pubertetu, a mozak u petoj godini već ima težinu
od 1500g, i u sledećih 15 godina jedva se poveća za 100-200g. Pored razlika koje prate
pojedine sisteme, prisutne su i razlike u intenzitetu rasta pojedinih sistema u toku
detinjstva i adolescencije. Najbrže se raste od 1-3 godine, i na početku puberteta. Masno
tkivo se uvećava razmnožavanjem ćelija od IX-XII meseca, i od 12. godine do
adolescencije, a van ovog perioda se masno tkivo uvećava samo uvećanjem mase ćelija
masnog tkiva. Zbog toga su ovi periodi kritični za kasniji razvoj gojaznosti odraslog
čoveka.
Objašnjenje zbog čega je detinjstvo toloko važno za ljudsku rasu leži, između ostalog, i
u tome što čovek petinu svog života provede kao dete, dok se period «detinjstva» kod
životinja može videti iz tabele 1.
Trajanje
detinjstva
Trajanje
života
Odnos
detinjstva i života
Odnos intrauterinog života
i detinjstva prema životu
Čovek 14 godina 70 god. 1:5 1:4,4 Konj 9 meseci 27 god. 1:36 1:16 Govedo 9 meseci 16 god. 1:30 1:12 Svinja 4 meseca 12 god. 1:36 1:18 Koza 5 meseci 12 god. 1:29 1:14 Pas 9meseci 16 god. 1:21 1:17
FAKTORI RASTA
Rast deteta je regulisan delovanjem različitih uticaja, koje možemo podeliti na
endogene, i egzogene. Endogeni uticaji: nasleđe (genetski faktori), rasa, pol, endokrine
žlezde. Egzogeni uticaji su klima, godišnja doba, prehrana, bolest, fizička aktivnost,
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta