Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Arhitektura i protokoli VoIP mreže". Rad ima 41 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Arhitektura i protokoli VoIP mreže
Sadržaj: 1 2 3 UVOD ............................................................................................................ 3 VoIP stek protokol ....................................................................................... 4 Protokol IP .................................................................................................... 4 3.1 IPv4 ........................................................................................................ 5 3.2 IP adrese ................................................................................................ 8 3.3 IPv6 ...................................................................................................... 10 Internet transportni protokol: UDP ........................................................... 13 4.1 Upoznavanje sa UDP-om ..................................................................... 13 4.2 Protokoli za prenos u realnom vremenu ( The Real - Time Transport Protocol ) .............................................................................................. 14 Internet transportni protokol: TCP ........................................................... 17 5.1 Upoznavanje sa TCP-om...................................................................... 17 5.2 TCP protokol......................................................................................... 18 SIP protokol................................................................................................ 20 6.1 Struktura protokola ............................................................................... 21 6.2 Adresiranje ........................................................................................... 22 6.3 SIP mrežni elementi ............................................................................. 23 6.3.1 Korisnički agenti ................................................................................... 23 6.3.2 Proxy server ......................................................................................... 24 6.3.2.1Proxy server bez stanja transakcije.......................................................25 6.3.2.2Proxy server sa stanjem transakcije......................................................25 6.3.3 Redirect server ..................................................................................... 26 6.3.4 Registrar ............................................................................................... 26 6.4 SIP poruke ............................................................................................ 27 6.5 SIP zahtevi ........................................................................................... 28 6.6 SIP odgovori ......................................................................................... 28 6.7 Transakcije ........................................................................................... 29 6.8 Dijalozi .................................................................................................. 31 MEGACO..................................................................................................... 32 7.1 MEGACO terminologija ........................................................................ 34 7.2 MEGACO poruke .................................................................................. 35 7.3 MEGACO transakcije............................................................................ 35 7.4 MEGACO terminacije i konteksti .......................................................... 36 7.5 MEGACO komande .............................................................................. 38 ZAKLJUČAK ............................................................................................... 38 LITERATURA .............................................................................................. 40
4
5
6
7
8 9
Bečelor rad
1
Arhitektura i protokoli VoIP mreže
10 AKRONIMI I SKRAĆENICE ........................................................................ 41 Slike: Slika 1. VoIP stek protokol. .................................. Error! Bookmark not defined. Slika 2. Zaglavlje IPv4 paketa (Internet protokol) . Error! Bookmark not defined. Slika 3. Formati IP adresa. ................................................................................... 9 Slika 4. Specijalne IP adrese ................................................................................ 9 Slika 5. IPv6 zaglavlje ........................................................................................ 12 Slika 6. Zaglavlje UDP paketa. ........................................................................... 13 Slika 7. Pozicija RTP-a u protokol steku............................................................. 14 Slika 8. Ugnežđivanje paketa. ............................................................................ 15 Slika 9. (a) Translator; (b) Mikser. ...................................................................... 15 Slika 10. Format RTP zaglavlja. ......................................................................... 16 Slika 11. Format TCP zaglavlja. ......................................................................... 19 Slika 12. Položaj SIP-a u odnosu na ostale protokole . ...................................... 21 Slika 13. Struktura SIP protokola ....................................................................... 22 Slika 14. Osnovni elementi SIP arhitekture. ....................................................... 23 Slika 15. Direktna komunikacija bez proxy servera ............................................ 24 Slika 16. Komunikacija sa proxy serverom ......................................................... 25 Slika 17. Tok poziva sa redirect serverom . ........................................................ 26 Slika 18. REGISTRAR zahteva. ......................................................................... 27 Slika 19. Izgled SIP zahteva. .............................................................................. 27 Slika 20. SIP transakcija ..................................................................................... 30 Slika 21. SIP dijalog. .......................................................................................... 31 Slika 22. Razdvojenost funkcija signalizacije i prenosa govora. ......................... 32 Slika 23. Softsvič arhitektura. ............................................................................. 33 Slika 24.Terminacije MG-a . ............................................................................... 37 Slika 25. MEGACO konteksti i terminacije. ........................................................ 37
Tabele: Tabela 1. Neke IP opcije. ..................................................................................... 8 Tabela 2. Neki dodeljeni portovi. ........................................................................ 18 Tabela 3. MEGACO komande. ........................................................................... 38
Bečelor rad
2
Arhitektura i protokoli VoIP mreže
1
Uvod
Nekada davno, javni komutirani telefonski sistem korišćen je prvenstveno za govorni saobraćaj, sa tu i tamo nešto prenosa podataka. Razmenjivanje podataka je sve više raslo, sve dok se 1999. godine broj prenetih bitova podataka nije izjednačio sa brojem prenetih govornih bitova ( pošto se govor preko regionalnih linija modulira impulsno – kodno, može se izmeriti broj prenetih bitova u sekundi). Godine 2002. saobraćaj podataka je za red veličine premašio govorni saobraćaj i nastavio da raste eksponencijalno, dok je govorni saobraćaj sve vreme imao konstantnu brzinu rasta ( oko 5% godišnje). Zbog svega toga, mnogi operateri mreža koje rade s komutiranjem paketa najednom su počeli da se zanimaju za prenošenje govora njihovim mrežama. Tu je dodatni propusni opseg potreban za prenos govora minimalan jer su mreže sa komutiranjem paketa dimenzionisane za saobraćaj podataka. Međutim, telefonski račun prosečnog korisnika verovatno je veći od njegovo
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta