Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Fotoelektrični efekat". Rad ima 11 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Viša elektrotehnička škola
Seminarski rad iz fizike
Tema: Fotoelektrični efekat
1.0 Emisija i apsorpcija svetlosti ............................. 2
1.1 Toplotno zračenje ...................................... 3
2.0 Kirhofov zakon ................................................ 4
3.0 Štefan-Bolcmanov i Vinov zakon ........................ 5
3.1 Štefan-Bolcmanov zakon ............................ 6
3.2 Vinov zakon ............................................. 7
4.0 Rejli-Džinsova formula ..................................... 8
4.1 Plankov zakon zračenja .............................. 9
5.0 Fotoni .......................................................... 10
6.0 Fotoelektrični efekat ...................................... 11
7.0 Dualna priroda mikročestica ............................ 12
8.0 Hajzenbergove relacije neodređenosti ............... 13
1.0 Emisija i apsorpcija svetlosti
Da bi smo govorili o fotoelektričnom efektu moramo da kažemo nešto više o elektromagnetskom zračenju koje je usko povezano sa samim fotoelektričnim efektom.
Elektromagnetsko zračenje predstavlja elektromagnetske talase koje emituju naelektrisane čestice, atomi, molekuli i sl. pod određenim okolnostima. Elektromagnetski talas može da se zamisli kao fluks fotona, odnosno broj fotona u jedinici vremena kroz neku površinu. Foton je svetlosna čestica koja nema masu mirovanja i kreće se brzinom svetlosti u vakumu koja iznosi 3*108 m/s.
Da bi na najednostavniji način predstavili emisiju i apsorpciju svetlosti koristimo sledeći primer:
Neka na telo pada fluks monohromatskog zračenja Фо ,slika 1.0. U opštem slučaju deo fluksa Фr će se reflektovati od površine tela i to ako je površina ravna, reflektovaće se regularno, a difuzno ako je površina hrapava, deo Фt će proći kroz telo ako debljina tela nije suviše velika, a deo Фa će se apsorbovati u telu i pretvoriti u drugi vid energije, najčešće u toplotnu. Iz ove tvrdnje dobijamo sledeću relaciju:
Фr + Фt + Фa = Фo
Deljenjem ove relacije sa Фo dobijamo sledeću jednačinu:
EMBED Equation.3
Koeficijent refleksije odnosno odbijanja je bezdimenziona veličina i predstavlja količnik reflektovanog i ukupnog fluksa r = Фr / Фo . Koeficijent apsorpcije odnosno upijanja je količnik apsorbovanog i ukupnog fluksa α = Фa / Фo , a koeficijent transparencije tj. prozračnosti τ = Фt / Фo . Na taj način gornja jednačina se može napisati i u sledećem obliku:
r + τ + α = 1
Spektar elektromagnetskog zračenja se sastoji od gama zraka, rentgenskih zraka, ultravioletnog zračenja, vidljive svetlosti, infracrvene svetlosti, kratkih, srednjih i dugih radiotalasa.
Фo
Фt
slika 1.0
Telo koje potpuno apsorbuje celokupno upadno zračenje, nezavisno od spektralnog sastava, naziva se apsolutno crno telo.
Za apsolutno crno telo po definiciji je αλτ = 1 , što znači da nema odbijanja i prozračnosti. Ako osvetlimo takvo telo pomoću svetlosnog izvora ono neće ništa reflektovati, niti propuštati i vidimo ga kao crno. U prirodi ne postoji idealno crno telo.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta