Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "ATM (Asinhroni Transferni Mod)". Rad ima 13 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


UNIVERZITET U NIŠU
Elektronski fakultet
SEMINARSKI RAD
Predmet : Paketske komunikacije
Tema : ATM
(Asinhroni Transferni Mod)
Februar 2009
Br.ind. 12509
ATM RASLOJAVANJE I B-ISDN
B-ISDN referentni model je dat na slici 16.3, i njegovih nekoliko stepeni je opisano. Ovaj deo se bavi kratkim opisima ATM slojeva i podslojeva.
6.1 Funkcije pojedinačnih ATM/B-ISDN slojeva
Slika 16.11 prikazuje B-ISDN/ATM raslojavanje i podraslojavanje referentnog modela protokola. Ona identifikuje fukcije fizičkog sloja, ATM sloja i AAL, i srodnih podslojeva.
6.1.1 Fizički sloj
Fizički sloj se sastoji od dva podsloja. Podsloj fizičkog medijuma uključuje samo funkcije fizički zavisne od medijuma. Podsloj konvergencije prenosa vrši sve funkcije potrebne za transformaciju toka ćelija u tok jedinica podataka (npr bitova) koji mogu biti preneti i primljeni preko fizičkog medijuma. Servisna jedinica podataka prelazeći granicu između ATM sloja i fizičkog sloja je tok validnih ćelija.
Upravljanje slojevima Više finkcije slojeva Viši slojevi Konvergencija CS AAL Segmentacija i reasemblovanje SAR Generička kontrola toka
Generisanje/ekstrakcija zaglavlja ćelije
VPI/VCI translacija ćelije
Multipleks i demultipleks ćelije
ATM Razdvajanje brzine ćelije
Generisanje/verifikacija HEC zaglavlja
Skica ćelije
Adaptacija prenosa rama
Generisanje/obnavljanje prenosa rama
TC Fizički
sloj Tajming bita
Fizički medijum
PM
Slika 16.11. B-ISDN/ATM funkcionalno raslojavanje
ATM sloj je jedinstven (što znači da je nezavistan od osnovnog fizičkog sloja). Tok podataka ubačen u sistem za prenos je fizički nezavistan od medijuma i samoodržavajući. Fizički sloj spaja tok ATM ćelija sa odgovarajućom informacijom za skiciranje ćelije, prema skici ćelije mehanizam opisan iznad i prenosi operacije i informacije o održavanju vezane za ovaj tok ćelija.
Podsloj fizičkog medijuma daje mogućnost prenosa bita uključujući transfer bita i njegovo poravnanje kao i linijsko kodiranje i električno-optičku transformaciju. Naravno, glavna funkcija je generisanje i prijem talasnih oblika prihvatljivih za medijum, ubacivanje i ekstrakcija informacije o tajmingu bita, i linijsko kodiranje gde je to potrebno. Primitive identifikovane na granici između PM i TC podsloja su neprekidni tok logičkih bitova ili simbola sa pridruženim informacijama o tajmingu.
FUNKCIJA KONVERGENCIJE PRENOSA PODSLOJA
Među važnim funkcijama ovoj podsloja je generisanje i obnavljanje prenosnog rama. Druga funkcija je adaptacija prenosnog rama koja uključuje akcije potrebne za konstrukciju toka ćelija prema strukturi prenosnog rama (pravac slanja) i ekstrakcija ovog toka ćelija prenosnog rama (pravac primanja). Prenosni ram može biti ćelijiski ekvivalent (npr nikakva spoljnja obvojnica se ne dodaje toku ćelija), SDH/SONET obvojnica , E1/T1 obvojnica, i tako dalje. U pravcu slanja, HEC sekvenca se izračunava i ubacuje u zaglavlje. U pravcu primanja, uključujemo verifikaciju zaglavlja čelije. Zaglavlja ćelija se ovde proveravaju zbog grešaka, i ako je moguće, te greške se ispravljaju. Ćelije se odbacuju ako se utvrdi da su zaglavlja narušena greškama i nije ih moguće ispraviti.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta