Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Rad asinhronog generatora na sopstvenoj mreži". Rad ima 59 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
ДИПЛОМСКИ РАД
РАД АСИНХРОНОГ ГЕНЕРАТОРА НА СОПСТВЕНОЈ МРЕЖИ
Кандидат : Момчило Клеут
Бања Лука, септембар 2004. год.
Момчило Клеут УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКУ
Дипломски рад
Предмет : ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ Тема : РАД АСИНХРОНОГ ГЕНЕРАТОРА НА СОПСТВЕНОЈ МРЕЖИ
2
Момчило Клеут
Дипломски рад
САДРЖАЈ
1 2
УВОД………………………………………………………………………... 5 АНАЛИЗА РАДА АСИНХРОНОГ ГЕНЕРАТОРА У УСТАЉЕНОМ СТАЊУ………….….........................................................................................7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7.
Еквивалентна шема и биланс активне снаге асинхроног мотора …..7 Механичке карактеристике асинхроног мотора ……………………..10 Струја празног хода асинхроног мотора………………………….….13 Генераторски режим асинхроног мотора………………………….…..16 Паралелени рад асинхроног генератора с синхроним генератором…19 Рад асинхроног генератора на сопственој мрежи ………………….... 21 Рад асинхроног генератора при констнтној брзини обртања погонске машин…………………………………………………………………..…26 2.7.1 Индуковани напон једне фазе......................................................27 2.8 Карактеристике асинхроног генератора при различитим оптерећењима………………………………………………………………………….28 3.АНАЛИЗА РАДА АСИНХРОНОГ ГЕНЕРАТОРА У ДИНАМИЧКОМ СТАЊУ …………………….........................................................................................31 3.1 Динамички модел асинхроног генератора .......................................................31 3.2 Програм и алгоритам………….....……….………………………………... 34 3.3 Карактеристике међуиндуктивности LM и њени утицаји на самопобуђивање и стабилан рад асинхроног генератора…………………………..36 3.4 Минимална вриједности брзине и капацитивности потребни за самопобуђивање……………………………………………………………..41 3.5 Ефекти при промјени оптерећења………....………………………….…42 3.6 Примјер асинхроног генератора као вјетрогенератора …………………...46 3.7 Утицај занемаривања активних губитака у жељезу на вриједност капацитивности кондензатора и статорског напона код самопобуђивања….…....49 3.8 Симулација асинхроног генертора у Матлабу 6.5……………………….…51 4. ЗАКЉУЧАК…………………………….…………………………………...….54 5. ДОДАТАК……………………………..………………………...…………….55 6. ЛИТЕРАТУРА……………………………………………...…………………58
3
Момчило Клеут
Дипломски рад
РАД АСИНХРОНОГ ГЕНЕРАТОРА НА СОПСТВЕНОЈ МРЕЖИ
ВЈЕТРОАГРЕГАТ
4
Момчило Клеут
Дипломски рад
УВОД
Било о којем се типу генератора наизмјеничног напона се радило они свој принцип рада заснивају на феномену електромагнетне индукције. Фарадејов закон електромагнетне индукције гласи : dΦ e=− dt Промјену флукса у времену мoжемо постићи или временским промјењивим струјама струјама у непокретним проводницима или кретањем проводника у којима тече електрична струја или и једно и друго. Код великих генераторски јединица кроз роторске намотаје тече једносмјерна електрична струја која усљед обртања ротора у односу на статорски намотај ствара промјенљив магнетни флукс кроз намотаје статора. Рад генератора се заснива на постојању међусобно галвански раздвојена два електрична кола али електромагнетни с
...............................NAMERNO UKLONJEN DEO TEKSTA.................................
дроелектране или термоелектране • Асинхрони генератор , који се примјењује као вјетрогенератор и код агрегата мањих снага . Сваки од ових генератора има своје подручје примјене при претворби механичке енергије у електричну енергију.
Слика 1-1: Инсталисани генераторски капацитети у свијету
5
Момчило Клеут
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta