Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Analiza na rabotata (Makedonski)". Rad ima 12 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


УНИВЕРЗИТЕТ ,,ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” – ШТИП
ЗЕМЈОДЕЛСКИ ФАКУЛТЕТ-СВ.НИКОЛЕ
СЕМИНАРСКА РАБОТА
ПРЕДМЕТ:
МЕНАЏМЕНТ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ
ТЕМА:
АНАЛИЗА НА РАБОТАТА
Ментор: Изработил:
Проф. Еленица Софијанова Николов Борче
Свети Николе 2009
С О Д Р Ж И Н А
Вовед......................................................................................................... 3
Поим за дефинирање на анализата на работата.....................................................................................................4
Корисноста на анализата на работата.....................................................................................................4
Собирање на податоци....................................................................................................5
Типови на податоци.................................................................................5
Извор на податоци....................................................................................6
Техника за собирање на податоци....................................................................................................6
Инструменти за анализа на работата.....................................................................................................6
Инструменти за анализа на компонетите за работа.........................................................................................................6
Структурни прашалници...............................................................................................7
Инструменти за анализа на менаџерските работи........................................................................................................7
Опис и спецификација на работите.....................................................................................................7
Иднината за анализата на работата.....................................................................................................8
Емпириски дел..........................................................................................9
Заклучок....................................................................................................10
Користена литература.............................................................................11
Вовед:
Анализа на работата
Поим за дефинирање на анализата на работата
Корисноста на анализата на работата
Собирање на податоци
Типови на податоци
Извор на податоци
Техника за собирање на податоци
Инструменти за анализа на работата
Опис и спецификација на роботата
Анализa на работа
Поим за дефинирање на анализата на работата
Анализата за работата може да се дефинира како процес на собирање и евалуација на сите релевантни информации кои се однесуваат на работата:содржина на природа на работата, потребни знаења, способности, вештини и други барања за изврсување на работата.
Преку анализа на работата се собираат и анализираат податоци за тоа: што врботените треба да работат на своето одредено место, во какви работни услови како да ја извршува конкретната работа,кои се стандардите на перформанси на одреденоо работно место и кои психо-физички карактеристки треба да ги има за успешно да ја извршува конкретната работа. Анализата на работата при тоа се однесува на проучување на извришителот на работата, само за на работа. Анализата на работата дава две групи на информација.
Првата група на информација се однесува на карактеристиките на одредена работа и начините на нејзиното изврување.
Вторат група на информации се однесува на потребните способности, знаења и вештини кои треба да ги поседуваат извршителите за успешно извршување на одредена работа.
Корисноста на анализата на работата
Анализата на работа може да биде корисна за работата во следните области:
Регутирање и селекција – анализата за работа ги обезбедува информации за содржината на работа за која се прима нововработен и кој психо-физички особини треба да ги има кандидатот кој што успешно ке ја извршува конкретната работа, што го олеснува процесот на регрутирање на одреден тип на личност и избор на тестови во селекцијата на кандидатите.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta