Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Rukovaoc građevinske mehanizacije". Rad ima 16 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Beograd
ZAVRŠNI RAD
rukovaoc građevinske mehanizacije
Stijak Ostoja
Kikinda, jun 2007
1. UVOD
Slika 1. Traktor CATERPILLAR D6N XL
2. OBLAST PRIMENE BULDOZERA
Građevinska mehanizacija zauzima dominatno mesto tehnologije građenja. Ona predstavlja meru povećanja produktivnosti rada, kao i ubrzanja radova.
Uvođenje mašinskog rada u građevinarstvu uslovili su nagli porasti obima građevinskih radova, razvoj mašinogradnje, potreba da građevinski radovi budu ujednačenog kvaliteta, ekonomski zahtevi i socijalno kulturni zahtevi.
Traktor na lancima CAT D6N XL predstavlja novu kategoriju traktora dozera u familiji traktora na lancima proizvodnje industrije CATERPILLAR. Predviđen je za obavljanje teških zemljanih radova i transportnih radova u građevinarstvu, melioraciji, šumarstvu i rudarstvu.
Razrivačem se vrši razrivanje kompaktnog i tvrdog tla, čime se vrši primena tla za efikasnije radove buldozera i drugih građevinskih mašina.
Stabilna i pokretna poteznica obezbeđuje primenu traktora za vuču raznih radnih uređaja, kao što su vučni ježevi, valjci, teške prikolice itd. Umesto standardnog buldozerskog noža po potrebi može da se montira "U" ili angldozerski nož čime se proširuje univerzalnost traktora CAT D6N XL.
Slika 2. Traktor CAT D6N XL prilikom otvaranja posteljice puta
3. OSNOVNE OPERACIJE TRAKTORA CAT D6N XL
Pokretanje traktora:
Kada traktor dostigne temperaturu od 70oC može se normalno kretati i opterećivati. Postupak pokretanja je sledeći: Povećati broj obrtaja motora pomeranjem papuče gasa, podići dozersku dasku na otprilike 30 cm iznad tla, podići razrivač u gornji položaj, isključiti parking kočnicu, ručicom menjača izabrati željeni smer i stepen prenosa.
Slika 3. Ručna kočnica
Upravljanje traktorom:
Upravljanje traktorom se vrši pomoću dva tastera koja su istovetna u funkciji. Traktor D6N XL je opremljen takozvanim FTC (Finger Tip Control) ili ti komanda dodirom prsta. Desni služi za komandovanje pri skretanju u desno, a levi u levo. Tasteri rade sinhronizovano i nezavisno. Nemaju položaje već reaguju na pritisak. Što je pritisak na tastere veći skretanje je veće a u položaju maksimalnog pritiska gusenica se zaustavlja i vrši se skretanje u mestu. Što znači da je upravljanje skretanja isključivo zavisno od osećaja samog rukovaoca. Ako se pritisak na tastere naglo poveća dolazi do naglog skretanja i udara u mehanizmu pokretnih točkova. Stoga treba pažljivo rukovati sa tasterima za skretanje.
Slika 4. Komande pravca i smera kretanja, stepena prenosa i FTC
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta