Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Dobit i knjiženje". Rad ima 13 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


UVOD: POJAM I DEFINICIJA DOBITI
S aspekta računa dobiti i gubitka dobit se najčešće defunisati: dobit je pozitivna razlika između zarađenog prihoda u određenom razdoblju i pripadajućih mu rashoda. U fazi planiranja nekog posla, tokom njegove realizacije ili po završetku posla, menadžeri često procenjuju dobit.
S aspekta bilansa dobit se može najčešće definisati: dobit je pozitivna razlika između vlastitog kapitala na kraju razdoblja, a pre oporezivanja dobiti i vlastitog kapitala na početku perioda.
     1. UTVRĐIVANJE I RAČUNOVODSTVENO OBUHVATANJE RAZLIKE PRIHODA I RASHODA
Pri izradi periodičnih i godišnjih obračuna iznalaze se razlike izmedju prihoda i rashoda, s ciljem utvrdjivanja finansijskog rezultata za odnosni obračunski period. Sva preduzeća, razliku izmedju prihoda i rashoda utvrdjuju po identičnoj metodologiji:
Prema Zakonu o računovodstvu, preduzeća koja vode svoje knjigovodstvo po sistemu dvojnog knjigovodstva na osnovu jedinstvenih računa propisanih kontnim planom, utvrdjuju razliku izumedju prihoda i rashoda na navedeni način.
Kao što prezentirani shematski prikaz indicira, na levoj strani računa Razlika prihoda i rashoda obuhvataju se ukupni rashodi obračunskog perioda, a odobravaju se pojedini računi rashoda (Poslovni rashodi, Rashodi finansiranja i Vanredni rashodi), za iznos njihovog salda. S druge strane, pojedini računi prihoda (Poslovni prihodi, Prihodi od finansiranja i Vanredni prihodi) se zadužuju, za iznos salda, dok se iznos ukupnog prihoda knjiži na desnoj strani računa Razlika prihoda i rashoda.
Na levoj strani zbirnog računa Razlika prihoda i rashoda, nakon prenošenja salda pojedinih računa rashoda i računa prihoda, nalaze se ukupni rashodi, a na desnoj strani ukupni prihodi. Preduzeće će, u odnosnom obračunskom periodu, ostvariti dobit ako iz ostvarenih prihoda naknadi ukupne rashode, odnosno ako je iznos ukupnih prihoda veći od iznosa ukupnih rashoda.
Pozitivna razlika, odnosno ostvarena dobit će se knjižiti na levoj strani računa Razlika prihoda i rashoda i na desnoj strani računa Ostvarena dobit.
Veći iznos ukupnih rashoda od iznosa ukupnih prihoda indicira na negativnu razliku, odnosno gubitak u poslovnom periodu, koji se obuhvata na levoj strani računa Gubitak i na desnoj strani računa Razlika prihoda i rashoda. 
Finansijski rezultat se može utvrdjivatii pomoću bilansa uspeha, i to: metodom troškova prodatih proizvoda i metodom ukupnih troškova. Razlika uodnosu na prikazano utvrdjivanje finansijskog rezultata računskim putem, formalne su prirode. Naime, utvrdjivanje fin. rez. po metodi troškova prodatih proizvoda vrši se sučeljavanjem poslovnih prihoda sa nastalim rashodima. Na njih se dodaju ostali prihodi i rashodi (tj. prihodi i rashodi po osnovu finansiranja, kao i vanredni prihodi i rashodi), tako da se dobijaju ukupni prihodi i rashodi. Finansijski rezultat predstavlja, po prirodi stvari razliku izmedju ukupnih prihoda i ukupnih rashoda.
[to se metoda ukupnih troškova tiče, ostvarenim prihodima suprostavljaju se troškovi (odnosno cena koštanja realizovanih proizvoda) korigovani za promenu nivoa ukupnih zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda, na kraju obračunskog perioda, u odnosu na istu veličinu s početka obračunskog perioda. Troškovi obračunskog perioda će biti korigovani na niže, ukoliko je nivo zaliha povećan. U obrnutom slučaju, troškovi će biti korigovani na više. Ukupni rashodi se dobijaju dodavanjem ostalih rashoda na ovako korigovane troškove obračunskog perioda. Njihovim sučeljavanjem sa ukupnim prihodima, utvrdiće se razlika, odnosno finansijski rezultat.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta