Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Albanski terorizam na Kosovu i Metohiji". Rad ima 11 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.SEMINARSKI RAD
Predmet: Metodologija naučnoistraživačkog rada
Tema: Albanski terorizam na Kosovu i Metohiji
Sadržaj:
Albanski terorizam na Kosovu i Metohiji ................................................................ 2
Kontinuitet terorističkog organizovanja albanskih ekstremista ............................... 4
Karakteristika delovanja ANA ................................................................................. 7
Podaci o žrtvana nasilja na KiM ............................................................................... 8
Primnjena metoda ..................................................................................................... 9
Zaključak ................................................................................................................... 10
Uvod
Terorizam je smišljena upotreba nezakonitog nasilja ili pretnji nezakonitim nasiljem radi usađivanja straha, s namerom prisiljavanja ili zastrašivanja vlasti ili društva kako bi se postigli ciljevi koji su obično politički, verski ili ideološki.
Izraz terorizam je prvi put upotrebljen tokom francuske buržuaske revolucije, kako bi se ukazalo na opšte stanje straha koje je namerno stvoreno u političke svrhe.
Terorizam se treba posmatrati kao izraz političke strategije, te uskladu sa time definiše se kao tajno delovanje pojedinaca, nelegalnih organizacija kroz nezakonitu upotrebu sile ili nasilja protiv osoba ili imovine kako bi se izvršio pritisak na vladu, civilnu populaciju ili neki njihov segment, u cilju postizanja političkih ili društvenih ciljeva.
Terorističkim akcijama pojedinih organizacija se nastoji skrenuti pozornost na probleme tih skupina i frakcija, a najpogodniji način za postizanje tih ciljeva jesu ubistva predstavnika državnih institucija i nedužnih građana i napada na društvena dobra. Kad se u nekim državama uprava služi takvim akcijama reč je o strahovladi.
Sobzirom da se pitanjem terorizmom bave više nauka i disciplina, tj. da je pitanje sagledavanje pojmova terorizma multi-disciplinarno, potrebno je naglasiti da je zločin terorizma u sastavu korpusa zločina obuhvaćen Međunarodnim krivičnim pravom. Međunarodno krivično pravo predstavlja sistem pravnih propisa koji u sebi sadrže norme krivičnog prava koje imaju međunarodni karakter i norme međunarodnog javnog prava, usmerenih ka kažnjavanju ili primeni drugih sankcija prema licima odgovornim za krivična dela, koja su kao takva označena kao međunarodna. U grupu krivičnih dela označeni kao međunarodna krivična dela, pre svega, spadaju zločini koji su u nadležnosti Međunarodnog krivičnog suda u saglasnosti sa članom 5 Statuta, a to su: ratni zločini, zločini protiv čovečnosti, genocid i agresija. Pored navedenih, tu su i sledeći zločini: uzimanje talaca, terorizam, zločini prema međunarodno zaštićenim licima, zločini prema službenicima Ujendinjenih nacija i pridruženog osoblja, zločini koji činie plaćenici, zločini proizvodnje i stavljanje u promet narkotika, droga i drugih psihotropskih supstanci, zločini protiv kulturne baštine i zločini protiv životne sredine.
Albanski terorizam na Kosovo i Metohiji
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta