Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Alkoholizam". Rad ima 20 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.SADRŽAJ:
ALKOHOLIZAM
Uvod______________________________________________________________2
Definicije alkoholizma I alkoholičara_____________________________ 2
FAZE ALKOHOLIZMA
Razvoj alkoholizma___________________________________________________
Fizička zavisnost ...................................................................................... 5.
Šta su alkoholne krize ............................................................................... 6.
Zablude o alkoholizmu u našim krajevima ............................................... 6.
Dejstvo alkohola na zdravlje .................................................................... 7.
Genetske predispozicije na alkoholnu adikciju ........................................ 9.
Verovatnoća pojave alkoholizma na osnovu krvnih grupa ................... 10.
Alkohol i mladi .................................................................................... 11.
UVOD
Alkoholizam je bolest od koje pati i pojedinac i društvo, bolest na koju ne obraćamo dovoljno pažnje, mada je njena rasprostranjenost i štetnost veoma značajna. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije (SZO) alkoholizam je treća bolest po učestalosti u svetu, odmah posle kardio-vaskularnih (bolesti srca i krvnih sudova) koje su na prvom mestu i malignih bolesti (razni oblici raka) koji su na drugom mestu.
DEFINICIJE ALKOHOLIZMA I ALKOHOLIČARA 
"Alkoholičarem se smatra osoba koja ekscesivno pije i čija je zavisnost od alkohola tolika, da pokazuje vidljive duševne poremećaje ili takve pojave koje ukazuju na oštećenja fizičkog i psihičkog zdravlja; poremećaje odnosa s drugim ljudima i pogoršanje njenog socijalnog i ekonomskog stanja ili pokazuje samo znakove takvog razvoja. "
Mnogi stručnjaci smatraju da je ovo "socijalna definicija", te da ne naglašava dovoljno medicinske posledice konzumiranja alkohola, tj.da prenaglašava one socijalne.
Po Jellineku, da bi se neko stanje označilo alkoholizmom, trebalo bi da ispunjava bar jedan od sledećih kriterijuma:
Psihičku i fizičku zavisnost
Progresiju somatskih, psihijatrijskih i neuroloških komplikacija
Gubitak kontrole nad pićem
Nemogućnost apstinencije.
Navedeni činioci su i danas osnovni klinički kriterijumi i nalaze se u svim savremenim klasifikacijama.
 U kliničkoj upotrebi se nalazi medicinska definicija:
“Alkoholizam je hronična, progresivna bolest, recidivantnog karaktera, koju karakteriše želja za pijenjem alkoholnih pića u cilju postizanja zadovoljstva. U razvojnoj fazi bolesti obavezno nastaju telesna i duševna oštećenja, koja su posredno ili neposredno posledice uzimanja alkohola. Progresivna deterioracija ličnosti je glavna karakteristika ove bolesti.”
U nemedicinskim strukama je aktuelna ekološka definicija, bihejvioralni model, prema kojem: 
“Alkoholizam je stil života, rizičan oblik življenja, posledica ekoloških odnosa u društvu.”
 Prema psihoanalitičkom pristupu: 
“Alkoholizam je način bežanja od realnosti i sredstvo za zadovoljstva bez truda.”
"Alkoholizam je socijalno medicinska bolest zavisnosti koja nastaje dugotrajnim i prekomernim pijenjem, te dovodi do zdravstvenih, porodičnih i širih društvenih problema. Alkoholičar je ona osoba koja prekomerno konzumira alkoholna pića duži niz godina, tako da joj je pijenje postalo sastavni deo života i ponašanja."
 Prema alkohologu dr Gačiću: 
“Svako ponovljeno pijenje bez obzira na količinu i učestalost, koje stvara odredjene probleme i teškoće (zdravstvene i/ili socijalne), znak je alkoholizma i zahteva stručnu pomoć.”
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta