Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Bilans stanja i bilans uspeha". Rad ima 9 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Visoka turistička škola strukovnih studija
Seminarski rad
Tema: Bilans stanja i bilans uspeha
Predmet: Računovodstvo u turizmu
Beograd, 2010.
Sadržaj:
Uvod……………………………….……………………………………………………………………………………………..2
Planski i stvarni bilans stanja………………………………………………………………………………………….3
Bilans stanja……………………………………………………………………………………………………….3
Bilans uspeha……………………………………………………………………………………………………..3
Vrste i klasifikacija bilansa stanja i bilansa uspeha………………………………………………4
Bilans stanja i bilans uspeha……………………………………………………………………………………………5
Planski (predračunski) bilans stanja…………………………………………………………………….5
Stvarni (obračunski) bilans stanja……………………………………………………………………….6
Planski (predračunski) bilans uspeha………………………………………………………………..…7
Stvarni (obračunski) bilans uspeha……………………………………………………………………..7
Zaključak………………………………………………………………………………………………………………………..9
Literatura……………………………………………………………………………………………………………………..10
Uvod
Osnovna pretpostavka funkcionisanja bilo kojeg privrednog subjekta je da menadzment pravovremeno raspolaže relevantnim informacijama o dagađajima u preduzeću i izvan njega koji utiču, ili mogu uticati, na njeno funkcionisanje.
Raspolaganje relevantnim informacijama je od posebne važnosti za preduzeće s obzirom na veoma brz tehnički, ekonomski i društveni razvitak koji sa sobom donosi neprekidno merenje uslova poslovanja i odnosa sa njenom okolinom. Istovremeno taj razvitak uzrokuje rastuću složenost strukture privrednih institucija. Takva situacija postavlja sve veće I sve teže problee pred organe upravljanja. Za donošenje optimalnih odluka potrebne su kvalitetne informacije koje trebaju omogućiti rešavanje problema. Računovodstvo je od svog postanka bilo izvor najvećeg dela podataka potrebnih za donošenje odluka u preduzećima. Uvođenjem privrednog sistema na tržišni način poslovanja uslovila je korenite promene u zakonskom uređivanju poslovanja preduzeća i svih privrednih subjekata. Ova okolnost donela je i novi pristup sa atnovišta uspešnog menadzmenta. U savremenom tržišnom privrednom sistemu relevantno je:
da propisi budu jasni, pregledni i razumljivi
da sadrže pravne I poslovne standard prihvaćene u razvijenim zemljama tržišne ekonomije
da se pravno poslovna regulative svede na razumnu meru tj. da propisa ne bude previše, ali da se dosledno primenjuju
da propisi budu rasterećeni nepotrebnih sadržaja i da se ista pitanja ne utvrđuju na više mesta.
Računovodstvo je potrebno za interne i eksterne potrebe. Interno računovodstvo ili menadžment računovodstvo zadovoljava potrebama organa upravljanja, a eksterno ili finansijsko računovodstvo služi za obračune obaveza prema kupcima dobavljačima i državnim institucijama.
U ovome radu određene i analizirane su sve funkcije računovodstva koje se primenjuju u poslovnoj praksi preduzeća.
Poslovanje preduzeća se ne može ni zamisliti bez postojanja računovodstva kao registra poslovnih događaja i izvorišta mnogobrojnih poslovnih informacija.
PLANSKI I STVARNI BILANS STANJA I USPEHA
Bilan stanja
Bilans stanja predstavlja sumarni prikaz stanja sredstava i izvora sredstava pravnog lica na određeni dan izražen u finansijskim pokazateljima. U izvore sredstava koji predstavljaju bilansnu pasivu uključuju se obaveze prema trećim pravnim ili fizickim licima. Bilans stanja predstavlja jedan od računovodstvenih iskaza koji se prema zakonu moraju sačinjavati na određeni način i na propisani dan. Zakon o računovodstvu nalaze da se bilans mora sačinjavati na kraju polugodišta (polugodišnji obračun) i na kraju godine ( godišnji obračun ). Iskazivanje bilansnih pozicija se mora zasnivati na načelima procenjivanja ( Član 21.Zakona), kao i direktivama 4 i 7 Evropske unije, koje pokazuju da ta stanja trebaju da budu istinita i objektivna.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta