Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Brak i porodica". Rad ima 15 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.FAKULTET ZA MENADŽMENT
SEMINARSKI RAD IZ SOCIOLOGIJE
- Brak i porodica -
SADRŽAJ
UVOD
Sociologija je opšta nauka sa predmetom proučavanja o strukturi i zakonitostima društva. Nastala je u 19.veku a njen osnivač je Francuski filozof Ogist Kont dok je pre toga proučavana u okvirima političke filozofije. Društvenu strukturu možemo shvatiti kao mnoštvo različitih društvenih grupa. Osnovne društvene grupe su:
porodica
klase
država
političke stranke
PORODICA
Pojam porodice
Porodica je zajednica različitih polova i dece, koja po pravilu nastaju kao plod te veze mada mogu biti i usvojena. Mnogi sociolozi porodicu smatraju kamenom temeljcem društva. Ona čini osnovnu jedinicu društvene organizacije, a i teško je zamisliti kako bi ljudsko društvo moglo funkcionisati bez nje. Porodica se shvata kao univerzalna društvena institucija, kao neizbežan deo ljudskog društva. Ona je primarno-biološko-edukativna grupa, što znači da čovek u okviru porodice zadovoljava biološke potrebe za produženjem vrste. Porodica je i ekonomska grupa, jer ona vrši neke ekonomske funkcije, ali ti su procesi manje izraženi u odnosu na biološko-edukativne procese, koji porodici određuju karakter. Imamo dva osnovna tipa strukture Porodice: inokosna(samostalna) i proširena porodica.
Inokosna porodica
Danas je vladajući tip Porodica u svetu. Nju, naravno ne treba izjednačavati sa pojmom monogamne porodice. Razlog je veoma jednostavan, jer monogamna porodica uglavnom upućuje na karakter bračne veze jednog muškarca i jedne žene. Ako se tako definiše ona se može pojaviti i kao inokosna i kao proširena porodica. Inokosna porodica obuhvata roditelje i njihovu decu dok ne stupe u brak. Savremeni oblik takve porodice, koji se često označava i kao nuklearna porodica, a koja je sve češće u razvijenom svetu, uključujući samo maloletnu decu, dakle ne i one koji su se ekonomski osamostalili. Ono po čemu se inokosna porodica razlikuje od svih ostalih tipova proširene porodice je: ona nije priznata samo društveno, kao svi oblici proširene porodice, nego i pravno, tj. uspostavlja se aktom venčanja, i drugo, za razliku od proširene porodice, inokosna je relativno kratkog vijeka. Dok se proširena porodica stalno obnavlja, inokosna je podložna destrukciji. Smrću jednog od supružnika dolazi do njenog sakaćenja.
Proširena porodica
Proširena porodica je svaka grupacija koja je šira od inokosne, a povezana je rađanjem, brakom ili usvajanjem. Proširena porodica kao da se ponovno vratila na scenu u prošlom veku, zbog nemogućnosti da se odrasla deca, koja su završila proces obrazovanja zaposle, a još manje da nađu stan, što bi bio osnov za osnivanje vlastite biološke porodice. A ipak možda bi trebali imati na umu Marksovu maksimu da se istorija ponavlja: prvi put kao tragedija, a drugi put kao farsa. Obnova proširene porodice će dovesti do oštrih sukoba unutar nje. Taj će se sukob artikulirati kao sukob generacija koje imaju sasvim drugačije kulturne obrasce. Dovoljno se prisetiti na to kakvu muziku slušaju deca, a kakvu pak njihovi
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta