Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Hartije od vrijednosti". Rad ima 12 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР „ ЛАЗАР ЂУКИЋ“
ГОРЊИ РИБНИК
Тема: ХАРТИЈЕ ОД ВРИЈЕДНОСТИ
-матурски рад-
Из предмета: Финансијско пословање
Ментор: Ученик:
Бранко Перић, проф. Зорица Каурин
Горњи Рибник, јун 2010. године
САДРЖАЈ:
УВОД.......................................................................................................2
ХАРТИЈЕ ОД ВРИЈЕДНОСТИ.........................................................3
ВРСТЕ ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ...........................................4
3.1.Дионице ( акције ).............................................................................6
3.2.Мјеница................................................................................................7
3.3.Чек.........................................................................................................8
3.4.Обвезнице.............................................................................................9
3.5.Цертификат.........................................................................................10
3.6.Комерцијални запис..........................................................................10
3.7.Благајнички запис.............................................................................11
ЗАКЉУЧАК.......................................................................................... 12
ЛИТЕРАТУРА.......................................................................................13
1.УВОД
Mатурски рад под називом „Хартије од вриједности“ одабрала сам да бих показала колики је значај тих хартија на финансијским тржиштима.
Хартије од вриједности представљају документе којим се обећава исплата новца, камате, зараде или дивиденде.
Хартијe од вриједности у ужем смислу су инвестициони иструменти, односно оне хартије од вриједности код којих постоји ризик улагања који се компензује потенцијалном зарадом.
У ширем смислу, хартијама од вриједности припадају и инструменти кредита и плаћања.
У овој групи хартија од вриједности налазе се акције, обвезнице, мјенице и други записи.
Ове хартије су израз или власничког или индиректно власничког или креативног аранжмана. Оне се продају и купују на специјализованом финансијском тржишту, тј. тржишту капитала.
Према томе, хартије од вриједности представљају један од најпривлачнијих начина улагања новчаних средстава.
-2-
2. ХАРТИЈЕ ОД ВРИЈЕДНОСТИ
Хартије од вриједности су писане исправе које гласе на име или доносиоца. Таквом исправом издавалац преузима обавезу да њеном легалном посједнику изврши у одређеном року све обавезе из исправе у робном, новчаном и платном промету.
У финансијском пословању посебно су значајне хартије од вриједности које се стављају, коритирају на новчаном тржишту. Ове хартије за имаоца представљју лако и брзо уновчиву активу. Користе се и за измирење обавеза повјериоцима, па се по степену ликвидности изједначавају са новчаним средствима. То су дионице или акције, обвезнице, благајнички запис, цертификати комерцијални запис.
Свака хартија од вриједности мора да посједује одређена својства, односно мора да испуни три услова:
да је у писаној форми,
да је у тој исправи садржано неко грађанско ( најчешће имовинско ) право,
да је постојање и остварење имовинског права повезано са постојањем хартија од вриједности.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta