Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Analiza poslovanja u ministarstvu trgovine i usluga". Rad ima 17 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.САДРЖАЈ:
1. Функција Министарства трговине и услуга......................................................................2
2. Циљеви Министарства трговине и услуга.......................................................................2
3. Унутрашње уређење министарства.................................................................................3
4. Сектор за трговину, цене и заштиту потрошача.............................................................5
4.1. Центар за развој трговине........................................................................................6
4.2. Одељење за трговину и цене...................................................................................6
4.3. Група за заштиту конкуренције................................................................................6
4.4. Одсек за заштиту потрошача...................................................................................7
5. Сектор за услуге................................................................................................................7
6. Сектор за међународну сарадњу.....................................................................................8
6.1. Одељење за унапређење трговине.........................................................................8
6.2. Одељење за европске интеграције.........................................................................8
7. Сектор тржишне инспекције.............................................................................................9
7.1. Одељење за општи надзор......................................................................................9
7.2. Одељење за технички надзор.................................................................................10
7.3. Одељење за имплементацију, праћење процедура и извештавање..................10
8. Сектор за правне, нормативене и управне послове....................................................11
9. Секретаријат министарства............................................................................................11
9.1. Одељење за људске ресурсе..................................................................................11
9.2. Одељење за финансијско-материјалне послове...................................................12
9.3. Одељење за опште послове....................................................................................12
10. Група за интерну ревизију..............................................................................................13
11. Самостални извршилац изван свих унутрашњих јединица.........................................13
12. Републичка дирекција за робне резерве.......................................................................14
13. Руковођење унутрашњим јединицама..............................................................14
14. Овлашћења и одговорност руководилаца унутрашњих јединица..................14
15. Начин сарадње министарства са другим органима и организацијама..........15
16. Људски ресурси и комуникација.......................................................................15
17. Систематизација радних места........................................................................16
ЗАКЉУЧАК........................................................................................................17
Литература...................................................................................................................18
Адреса: Немањина 22-26 11000 Београд
Радно време: 8:30 – 16:30
Број запослених: 798
1. Функција Министарства трговине и услуга
Министарство трговине и услуга обавља послове државне управе који се односе на:
функционисање тржишта,
стратегију и политику развоја трговине,
промет робе и услуга,
снабдевеност тржишта и цене,
спречавање монополског деловања и нелојалне конкуренције,
заштиту потрошача,
инспекцијски надзор у области трговине,
као и друге послове одређене законом.
2. Циљеви Министарства трговине и услуга
Дугорочни циљ
Изграђено стимулативно институционално окружење за одржив развој трговине и услуга, с тим да је до 2015. учешће трговине и услуга у ГДП-у Републике Србије на нивоу просека европске уније, уз годишњу стопу раста извоза од 15% и увоза од 11% (чиме се директно доприноси расту стандарда и смањењу сиромаштва).
Средњерочни циљеви (до 2012.)
Развијено унутрашње тржиште роба и услуга, које карактерише равномерна регионална присутност савремене трговине, уз оптималну снабдевеност тржишта безбедним производима европског квалитета, као и стабилност цена;
Заштита конкуренције усклађена са ЕУ стандардима;
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta