Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Etnički sukob u Bosni i Hercegovini od 1991-1995. godine". Rad ima 18 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


UNIVERZITET U BEOGRADU
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
SMER: POLITIČKO NASILJE I DRŽAVA
SEMINARSKI RAD
Etnički sukob u Bosni i Hercegovini od 1991. do 1995. godine
Predmet: Savremena država
Beograd, 2009. godina
SADRŽAJ:
Uvod 3
Spoljni uzroci sukoba u BiH 5
Rat i ciljevi zaraćenih strana 7
Postignuti mir u BiH (’95.) 12
Zaključak 15
Literatura 18
1. UVOD
„U deceniji koja je usledila nakon Hladnog rata nisu međudržavni sukobi, već etnonacionalni ratovi za nezavisnost „predstavljali glavnu pretnju građanskom miru i regionalnoj sigurnosti. U većini ovih sukoba nalaze se etnokulturne (manjinske) grupe koje ratuju sa centralnom državom. Stoga u današnjem svetu za postizanje nacionalnog mira nije dovoljno samo da se obezbedi pomirenje između pojedinaca, kako je to pre nekih pedeset godina smatrao Kelzen. Ono što je pored toga potrebno jeste i da se smire tenzije među grupama, a ono što predstavlja dodatnu teškoću u tom smislu, ogleda se u činjenici da manjine često ne doživljavaju centralnu državu kao neutralnog i nepristrasnog mirotvorca, već je doživljavaju kao aktivnog učesnika koji predstavlja dominantnu etnokulturnu grupu.“ Poslednje decenije dvadesetog veka protekle su u znaku rušenja socijalizma. Na tlu bivše Jugoslavije nastalo je više eničkih homogenih država. Bivša jugoslovenska federacija socijalističkih država bila je suočena sa situacijom da političari koji su predstavljali zemlju nisu imali stvarnu vlast, nego su bili prenosna karika nevidljive vlade. Narod je neminovno postao objekt manipulacije.
U proces razaranja Jugoslavije bilo je uključeno nekoliko tajnih organizacija. „Svi tzv. posrednici u jugoslovenskoj krizi bili su članovi jedne, a poneki svih triju tajnih organizacija: Saveta za spoljne odnose, Bilderberg grupe i Trilateralne Komisije. Na istom poslu našla se i katolička organizacija Opus Dei.“ Razaranje Jugoslavije nije bila slučajnost. Nije slučajno ni satanizovanje srpske strane u sukobu u Bosni i Hercegovini od 1992.-1995. godine. Istorijsko pamćenje znatno je uticalo na ponašanje Srba iz Bosne kada je započet sukob. Nacionalno osvešćen srpski narod počeo je da razmišlja o konačnom oslobođenju i ujedinjenju sa Srbijom i Crnom Gorom.
2. SPOLJNI UZROCI SUKOBA U BOSNI I HERCEGOVINI (’92.-’95.)
Jugoslovenski građanski rat bio je posledica stvaranja sistema ’novog svetskog poretka’ pod vođstvom Sjedinjenih Američkih Država. Predsednik Buš je 29. januara 1991. godine formulisao novi poredak kao ’svet uređen od strane Sjedinjenih Država kao jedine preostale supersile u svetu’. On ima tri ključna uporišta. Ekonomsko: pored bogatstva sopstvene ekonomije Sjedinjene Države su i predominantna, institucionalizovana ekonomska sila sa vodećom ulogom u globalnim ekonomskim regulacionim telima, kao što je Međunarodni monetarni fond i Svetska trgovinska organizacija; vojno: Sjedinjene Države imaju kvantitativnu i kvalitativnu nadmoć u oružju i sistemu nadzora, što se može selektivno iskorištavati za unapređenje ekonomske hegemonije; ideološko: zabavna i informativna industrija interpretiraju stvarnost i popularišu tendencije koje su blagotvorne za hegemoniju američkog kapitalizma.“
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta