Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Analiza osetljivosti projekta". Rad ima 16 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Panevropski univerzitet APEIRON
Banja Luka
Fakultet sportskih nauka
Seminarski rad iz predmeta Teorija odlučivanja
Tema:
ANALIZA OSETLJIVOSTI PROJEKTA
Beograd,decembar 2009
SADRŽAJ
Uvod…………………….………………………………………………2
Analiza osetljivosti……………………………………………………..4
Statička analiza osetljivosti…………………………………….….4
Dinamička analiza osetljivosti……………………………………..5
Drvo odlučivanja………………………………………………………..7
Metode simulacije scenarija…………………………………………..9
„Monte Carlo“ simulacija…………………………………………..9
Upravljanje rizikom u projektu………………………………………11
Zaključak………………………………………………………………12
Literatura………………………………………………………………13
Dodatak………………………………………………………………..14
Uvod
U uslovima savremenog dinamičkog okruženja, velike konkurencije, visokih turbulencija na svetskim odnosno globalnim razmerama i drugin nepredviđenih (i predviđenih) slučajeva, kvalitetno planirana realizacija jednog projekta mora da ima osvrt na sve rizike koji su mogući.
Stručno rečeno, rukovodioci moraju da sa oprezom razmotre i indetifikuju faktore neizvesnosti a na osnovu toga da izmere realne rizike jednog projekta. Ovde se misli samo na rizike koji se tiču finansijkog uspeha jer se, realno, u toku ekonomskog veka projekta, uslovi privređivanja menjaju, što znači da će biti ostupanja u odnosu: planirani – ostvareni efekti. Ovo je neizbežno jer se projekat odvija i radi računajuči cene za pretpostavljene uslove koji će važiti u godini njegove izrade.
Ova procena je bitna je se na osnovu nje procenjuje mogućnost kontrolisanja kritičnh tačaka, koje su uočene, u okvirima koji su podnošljivi, postupcima koji su predviđeni za umanjenje posledica. U teoriji se govori o analizi osetljivosti – to je tehnika koja nam pomaže da saznamo koliko će se neto sadašnja vrednost projekta promeniti zbog promena vrednosti kapitala, uslova na tržištu, poslovanja… a da ostali parametri ostanu nepromenjeni. Ova tehnika sluzi za preispitivanje odluke da bi smo utvrdili u kojoj meri se moze tolerisati netacnost pretpostavki na kojima odluka počiva. Dakle, kompleksnost ove metode je izrazita i jako je važna u završnim radnjama i fazama prilokom donošenja odluke o kretanju u realizaciju jednog projekta.
Proces primene anlize osetljivosti ima nekoliko faza: definisanje kritičnih parametara projekta, određivanje intervala mogućeg kretanja vrednosti kritičnih parametara u budućnosti, određivanje verovatnih vrednosti kritičnih parametara i ocena projekta uz primenu verovatnih vrednosti kritičnih parametara.
Primenom ove analize moze se videti do koje maksimalne ili minimalne vrednosti moze ići neka veličina, kako bi se uočilo da li je investicioni program još uvek opravdan i prihvatljiv za realizaciju.
Osnovni cilj analize osetljivosti je sagledavanje uticaja razlicitih parametara na promenu vrednosti pojedinih kriterijuma kao i sagledavanje uticaja ovih promena na ukupnu ocenu valjanosti određenog investicionog projekta. Nedostatak analize osetljivosti je to sto je ona složen računski postupak, što ne postoji subjektivno misljenje prognozera i sl.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta