Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Bilans Stanja i uspjeha banke". Rad ima 17 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.МАТУРСКИ РАД ИЗ РАЧУНОВОДСТВА
ТЕМА: БИЛАНС СТАЊА И УСПЈЕХА БАНКЕ
Познато је да је биланс било које финансијске организације, односно банке израз финансијске ситуације банке. Биланс стања и успјеха банке даје тренутну слику величине и структуре средстава и њихових извора. У банкарству категорија биланса има двоструко значење и оно се односи на биланс стања свих банака у којима се дају прегледи стања, актива, обавеза и капитала, а друго значење се односи на анализу биланса дебитора у циљу сагледавања кредитних способности примаоца кредита. Основни задаци биланса су: заштита повјерилаца, прибављање додатног капитала, очување капитала и успијеха банке, билансом се пружа добра основа за доношење квалитетних одлука и сл.
У принципу постоји више идентитета, тако рецимо први идентитет биланса означава односе између стања активе и стања пасиве, који имају резултат у нето кредиторској, односно нето дебиторској позицији субјекта.
Други идентитет је тзв. штедни, који показује однос између дохотка и потрошње као варијабил токова и штедње као резултата ових односа.
Трећи идентитет се односи на тзв. акумулативни, који показује да су нето промјене имовине или богаства одређене у сваком периоду квантумом формиране штедње.
Биланс такође има и аналитичку вриједност која се огледа у обимној могућности анализе структуре и односа између хомогених позиција у оквиру формалне агрегатне равнотеже биланса. Да би се биланси примјењивали у што квалитетнијем облику они се прилагођавају, дезгрегирају, консолидују и реформишу. Развијене земље данас примјењују унификацију билансне методологије што резултира јачање информационих система и интеграционих веза.
Специфичности банкарских биланса налазе се у исказивању токова и структуре кредитних пласмана, кредитирања новчане масе и повећавања обима депозита у систему. Преко праћења билансних позиција оцјењују се размјене потенцијалних ризика, ликвидности и солвентности и степен интермедијације банке на финансијском тржишту земље. Едиторска и контролна функција банке заснована је у потпуности на праћењу биланса. Коначно, надзорна и контролна функција државних институција у доброј мјери се ослања на анализи билансних прегледа банака. Билансна структура представља слику банкарских операција и упоредно са промјенама профила банкарске активности мјењани су и обрасци банкарских биланса.
ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ БИЛАНСА БАНАКА
Основне карактеристике биланса банака се често скраћено приказују као актива и пасива биланса банке. У основи се ради о два биланса:
Биланс стања (свих позиција банке)
Биланс успјеха
Постоји уска повезаност биланса стања и успјеха банке. Ово из разлога што је биланс успјеха резултат политике и ефеката из биланса стања, док се коначан резултат биланса успјеха уноси у биланс стања. На страну пасиве биланса банке уноси се нераспоређена добит, а на страну активе непокривени губитак. Из наведенног разлога средства се не могу идентификовати са активом, јер се актива мора умањити за непокривени губитак.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta