Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Analiza poslovanja kancelarije Milenović". Rad ima 23 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


1. UVOD
2. LIČNA KARTA PREDUZEĆA
Pravna forma: Društvo sa ograničenom odgovornošću (Prilog broj 1)
Sedište: Beograd
Puno poslovno ime: KANCELARIJA MILENOVIĆ PREDUZEĆE ZA PRUŽANJE INTELEKTUALNIH USLUGA D.O.O BEOGRAD, BULEVAR CRVENE ARMIJE 144/104
Adresa društva: Bulevar Crvene Armije 144/104, Beograd-Vračar, Srbija
Datum osnivanja: 05.09.1989
Vreme trajanja: Neograničeno
Matični broj društva: 07465840
Datum registracije kod Agencije za privredne registre: 13.07.2005
Broj registracije: BD 7864 (Prilog broj 2 i 3)
PIB društva: 100280806 (Prilog broj 4)
Poslovni račun: 160-218360-37 Banka Intesa
Osnivački kapital: novčani i iznosi 4.407.59 evra. (Prilog broj 5)
Pretežna delatnost: konsalting i menadžerski poslovi (Prilog broj 8)
3. NASTANAK DRUŠTVA
4. DELATNOST DRUŠTVA
U okviru toga vrše i prijave i odjave radnika nadležnim fondovima, upis radnog staža...
Na kraju godine vrše predaju PPP obrazaca i obrasca M4. PPP je skraćeno pojedinačna poreska prijava. Na njoj se iskazuju sva davanja fizičkim i pravnim licima na koja su obračunati i plaćeni porezi i doprinosi u toku godine.
U ovaj obrazac vrši se samo unošenje već plaćenih obaveza (poreza i doprinosa) prilikom isplate prihoda fizičkom licu, na teret primaoca prihoda, odnosno ne vrši se ponovni obračun navedenih obaveza.
Podnosi se na kraju godine do 31. januara. Predaje se poreskoj upravi prema sedištu firme. (Prilog broj 9)
M4 obrazac je obrazac u koji se unose doprinosi koji su plaćeni u toku godine za zaposlene. Obrazac moze da bude pojedinačni ili za više zaposlenih. Rok za predaju je 15. april. Predaje se u PIO fondu. (Prilog broj 10)
5. OBRAČUN ZARADA
5.1 Troškovi zarada
Zarada radnika je u suštini novčani iznos koji radnik dobija za svoj rad u proizvodnji ili obavljajući druge poslove.
Merila za raspodelu zarada radnika regulisana su opštim i pojedinačnim kolektivnim ugovorima o odredjivanju zarada zaposlenih.
Visina zarade svakog radnika zavisi od rezultata koji je radnik ostvario na svom radnom mestu, od rezultata rada organizacione jedinice u kojoj radi i od rezultata rada preduzeća u celini.
5.2 Način obračunavanja zarade
Radniku se obračunava zarada prema uloženom radu, u bruto iznosu, a isplaćuje mu se u neto iznosu - neto zarada ( bruto iznos umanjen za poreze i doprinose), i to svakog meseca.
Radnik u izvesnim slučajevima ima prava na isplatu naknade zarade, na primer za dane državnih praznika, za dane godišnjeg odmora, plaćenog odsustva, za bolovanje do odredjenog broja dana itd.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta