Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Hemija rečnih voda". Rad ima 22 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.SEMINARSKI RAD
IZ PREDMETA HIDROHEMIJA
HEMIJA REČNIH VODA
BEOGRAD, MAJ 2007 GODINE
Hemija rečnih voda
Reke predstavljaju najpokretniji deo hidrosfere, u kom se zajedničko dejstvo vode sa stenama dešava u uslovima najslobodnije razmene u atmosferi. U osnovne osobine reka, od kojih zavisi hidrohemijski sastav rečnih voda i njen hidrohemijski režim, potrebno je ubrojati:
Brzu smenu vode u koritu, a kao rezultat toga ona deluje na stene ograničeno vreme i neznatno isparava
Formiranje sastava vode u površinskim slojevima zemljine kore
Velika zavisnost vodnog režima od klimatskih uslova
Dobro zajedničko dejstvo vode i atmosfere
Intenzivno dejstvo biljnih i zivotinjskih organizama na vodu
Sve ovo stvara sledeće osnovne osobine hemijskog sastava rečnih voda:
mala mineralizacija u odnosu na druge vodne objekte
laka izmena sastava pod dejstvom hidrometeoroloških uslova
prisustvo atmosferskih gasova u vodi i beznačajno male količine drugih gasova, kojih nema u atmosferi
intenzivno dejstvo bioloških procesa na jonski i gasni sastav
Opšti uslovi formiranja hemijskog sastava
Po veličini mineralizacije, reke možemo podeliti na one koje imaju:
-malu mineralizaciju ( do 200 mg/l)
-srednju mineralizaciu ( 200-500 mg/l)
-povišenu mineralizaciju (500-1000 mg/l)
-visoku mineralizaciju (>1000 mg/l)
U prvu grupu možemo ubrajati i rečne vode sa veoma malom mineralizacijom ( do 100 mg/l).
Većina reka naše planete ima malu i srednju mineralizaciju, dok se visoka mineralizacija retko sreće.
Reka
mg/l % ekv HCO3- SO42- Cl- Ca2+ Mg2+ Na+ + K+ Suma mineralnih materija HCO3- SO42- Cl- Ca2+ Mg2+ Na+ + K+ Misuri
180.3 117.2 13.5 52.6 18.2 38 419.8 25.6 21.1 3.3 22.7 13.0 14.4 Rio-Grande 15.5 38.0 171.3 108.6 24.0 123.5 650.9 11.8 19.3 18.8 21.0 7.7 21.3 Amazon 18.1 0.8 2.6 5.4 0.5 3.3 30.3 27.9 15.4 6.7 26.0 3.9 20.1 Kolorado 108.4 199.0 159.5 105.8 9.5 102.7 684.9 8.5 19.9 21.6 24.7 3.7 21.6 Temza 214.0 39.1 12.2 75.9 4.8 12.3 358.3 37.6 8.6 3.6 40.1 4.2 5.9 Dunav 236 15.4 2.6 58.2 13.5 5.3 331.0 45.5 3.8 0.8 34.2 13.4 2.8 Nil 84.6 46.7 3.4 15.8 8.8 11.8 119.1 28.4 19.4 1.8 16.2 14.7 19.5
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta