Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Klasifikacija, osnovni tipovi i metode građenja bunara sa horizontalnim drenovima". Rad ima 13 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.KLASIFIKACIJA, OSNOVNI TIPOVI I METODE GRAĐENJA BUNARA SA HORIZONTALNIM DRENOVIMA
1. Rečni tip bunara sa horizontalnim drenovima:
1.1. Šaht bunara se nalazi u reci, a drenovi ispod rečnog korita,
1.2. Šaht bunara se nalazi na obali sa drenovima ispod rečnog korita;
2. Obalski tip bunara sa horizontalnim drenovima
3. Rečno-obalski tip bunara sa horizontalnim drenovima
Šaht bunara se nalazi na obali, jedan broj drenova nalazi se ispod rećnog toka, dok se drugi broj drenova nalazi u obalskom pojasu;
4. Medurečni tip bunara sa horizontalnim drenovima
Šaht bunara se nalazi na obali u okuci reke;
5. Slobodni tip bunara se nalazi daleko do bilo kakvog vodotoka.
Slika 1.
Od izgradnje prvog bunara sa horizontalnim drenovima, 1934. godine, metode konstrukcije drenova su usavršavane, menjane, dopunjavane i prilagodavane lokalnim geološko - hidrogeološkim i hidrauličkim uslovima i eksploatacionim zahtevima. Današnji rezultati tog procesa ogledaju se u nizu razrađenih metoda koje se primenjuju u svetu, a čiji se pregled daje u nastavku.
Konstruktivne karakteristike vodosabirnog šahta iste su za sve metode.
Šaht bunara sa horizontalnim drenovima je betonske konstrukcije, obično kružnog preseka i služi isključivo da skuplja vodu iz drenova koji se postavljaju radijalno oko šahta.
Unutrašnji prečnik šahta bunara sa horizontalnim drenovima određuje se iz sledećih uslova:
- obezbedenje dovoljnog prostora za smeStaj: dizalica, cevi, filtara i druge opreme za
bušenje horizontalnih drenova,
- omogućavanje rada specijalizovanog osoblja,
- veličine crpnog postrojenja i obezbedenje neophodnih uslova za njegov rad,
- dovoljne zapremine za funkcionisanje u hidrauličkom smislu.
Minimalni prečnik šahta obično nije manji od 3.0 m. Maksimalni prečnik šahta zabeležen u literaturi iznosi 11.0 m na gigantskom bunaru sa horizontalnim drenovima u reci Visli pored Varšave. Debljina betonskog zida bunarskog šahta bira se između 1/10 - 1/12 unutrašnjeg prečnika šahta, u zavisnosti od nosivosti tla. Pri unutrašnjim prečnicima od 3 - 5 m i dubinama do 20 m, debljina Sahtnog zida iznosi 0.2 do 0.5 m. Dubina šahta zavisi od položaja drenova i dubine podine. Veći broj izgrađenih bunara sa horizontalnim drenovima ima dubinu od 10 - 20 m. Pri većim dubinama obično se primenjuje teleskopska konstrukcija šahta, kao što je to urađeno kod šahta u Torinu (Italija), gde je ukupna dubina bunarske konstrukcije iznosila 44 m sa tri suženja sabirnog šahta po visini (slika 2.), u najužem delu šahta su utisnuti drenovi u četiri horizonta.
Položaj drenova zavisi od dubine zaleganja i moćnosti vodonosnog sloja.
Svi horizontalni drenovi obično se postavljaju u jednom spratu - horizontu, ali ima primera rasporedivaanja drenova u dva, tri, pa i četiri sprata - horizonta, što je u direktnoj zavisnosti od postojanja jednog ili više vodonosnih slojeva. Visina drenova nad dnom šahta iznosi 1.0 do 2.5 m i određuje se na osnovu gabarita opreme za bušenje, odnosno zapremine neophodne za normalan rad crpke. Pri višespratnom rasporedu drenova rastojanje medu drenovima je obično 0.5 - 1.0 m, pa i veće. Šaht se obično gradi od armiranog betona. U šahtu bunara obično nema nikakvih unutrašnjih pregrada, ni po horizontali, ni po vertikali. Ipak, poslcdnjih godina u Ncmačkoj hilo je izgrađeno nekoliko bunara sa horizontalnim drenovima gđe su šahtovi bili podcijeni na vodosabirnu i suvu radnu komoru (slika 3.).
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta