Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Genetičko savetovanje". Rad ima 9 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


UNIVERZITET U BEOGRADU
FAKULTET ZA SPECIJALNU EDUKACIJU I REHABILITACIJU
SEMINARSKI RAD
GENETIČKO SAVETOVANJE
NASTAVNI PREDMET: HUMANA GENETIKA
BEOGRAD,MAJ
Sadržaj:
Šta je genetičko savetovanje?..............................................................................................3
Šta podrazumeva gentičko savetovanje?.............................................................................3
Zadatak savetodavca u okviru genetičkog savetovanja.......................................................4
Odnos između genetičkog savetodavca i pacijenta..............................................................4
Porodična anamneza............................................................................................................5
Preporuka za genetičko savetovanje....................................................................................6
Prenatalna dijagnostika i svrha prenatalne dijagnostike......................................................6
Metode za prenatalnu dijagnostiku......................................................................................7
Ultrazvučni pregledi........................................................................................................7
AFP test............................................................................................................................7
Amniocenteza..................................................................................................................7
Biopsija horionskih vila...................................................................................................7
Kordocenteza..................................................................................................................8 
Ograničenja u genetičkom testiranju...................................................................................8
Literatura.............................................................................................................................9
Šta je genetičko savetovanje?
U okviru genetike, 80-ih godina 20-og veka razvijene nove discipline:
medicinska i
klinička genetika.
Medicinska genetika bavi se izučavanjem nasledne osnove humanih bolesti. Klinička genetika izučava direktnu kliničku pomoć osobama sa određenim genetičkim poremećajem.
Osnovni kriterijumi kliniičke genetike su:
1.tačna dijagnoza
2.primena principa genetike u medicinskoj praksi
3.adekvatno GENETIČKO SAVETOVANJE osoba i porodica sa genetičkim poremećajima
Genetičko savetovanje predstavlja osnovni zadatak kliničke genetike.
1975 god je Američko društvo za humanu genetiku usvojilo definiciju genetičkog savetovanja koja glasi: Genetičko savetovanje je komunikacioni proces koji se odnosi na probleme ljudi u vezi sa pojavom ili rizikom od pojavljivanja genetičkih poremećaja u porodici.
Šta podrazumeva genetičko savetovanje?
Proces genetičkog savetovanja obuhvata pokušaje jedne ili više adekvatano pripremljenih i stručnih osoba da pomognu članu ili celoj porodici da:
razumeju medicinske činjenice koje karakterišu određeni poremećaj, uključujući i dijagnozu, kao i verovatne tokove razvoja bolesti i raspolozivo upravljanje takvim problemima
prihvati i razume način nasleđivanja bolesti i procenu njenog javljanja
razume moguće alternative ponovnoh javljanja datog poremećaja u porodici i
izaberu načine delovanja koji smanjuju rizik nastanka takvog poremećaja.
Zadatak savetodavca u okviru genetičkog savetovanja
Zadatak savetodavca u okviru genetičkog savetovanja je:
Postavlja dijagnozu i započinje diskusiju o prirodi i toku bolesti i načinu upravljanja takvim stanjem
Nastoji da pacijentu na najrazumljiviji način predoči osnovno načelo medicinske genetike, a to je rizik određivanja načina nasleđivanja datog poremećaja.
Odnos između genetičkog savetodavca i pacijenta
Odnos između pacijenta i savetodavca je vrlo bitan za genetičko savetovanje. Navešćemo primer za prikladan način razgovora sa pacijentom.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta