Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Elektronsko poslovanje". Rad ima 10 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.FAKULTET ZA TRGOVINU I BANKARSTVO
"JANICIJE I DANICA KARIC"
Seminarski rad
ELEKTRONSKO POSLOVANJE
Beograd, maj 2010. godine
SADRZAJ strana
UVOD………………………………………………………….................
ELEKTRONSKO POSLOVANJE …………………………................
2.1 Koncepti i definisanje elektronskog poslovanja…………...................
2.2 Osnovne komponente sistema elektronskog poslovanja......................
2.2.1 Elektronska trgovina............................................................
2.2.2 Customer relationship managment......................................
2.2.3 Enterprise resource planning...............................................
2.2.4 Upravljanje lancima snabdevanja.......................................
2.2.5 Poslovna inteligencija.........................................................
2.2.6 Tocak e-poslovanja.............................................................
ELEKTRONSKA TRGOVINA.............................................................
3.1 Pojam i definicije...............................................................................
3.2 Osnovne karakteristike E-trgovine....................................................
3.3 Poslovni modeli E-trgovine...............................................................
3.4 Forme E-trgovine................................................................................
3.5 Elektronski novac...............................................................................
3.6 Elektronska placanja i osnovni instrumenti.......................................
ZAKLJUCAK.........................................................................................
LITERATURA.......................................................................................
ELEKTRONSKO POSLOVANJE
1. UVOD
U uslovima sve ostrije konkurencije na medjunarodnom trzistu poslovni sistem mora biti u stanju da ostvari komunikaciju sa trzistem i na efikasan nacin odgovori njegovim zahtevima. Ovo je nemoguce ostvariti bez podrske informacionih tehnologija, koje su znacajno unapredile komunikaciju izmedju proizvodjaca i kupaca, poslovnih partnera, kao i izmedju funkcija unutar samog preduzeca. Tako se radja pojam elektronskog poslovanja. Izraz elektronsko poslovanje je prvi put upotrebljen od strane americke kompanije IBM( da bi se oznacilo poslovanje uz znacajnu primenu savremene, elektronske tehnologije. Do tada se ovaj izraz odnosio na poslovanje u sektoru ekonomike. Pod elektronskim poslovanjem (Electronic Business) podrazumevamo obavljanje poslovnih procesa uz primenu elektronske tehnologije. Elektronska tehnologija podrazumeva kombinovanu upotrebu informacionih tehnologija i telekomunikacija. Ova vrsta tehnologije omogucava slanje velikog broja informacija, na velike daljine u kratkom vremenskom periodu. To omogucava preduzecu, koje u svom poslovanju koristi elektronsku tehnologiju, da ostvari znacajne ustede u troskovima poslovanja, efikasnije obavlja svoje zadatke i samim tim, bude konkurentnije na trzistu. Danas E-poslovanje ostvaruje ekspanzivni rast i generise milijarde americkih dolara. U dosadasnjem periodu E-poslovanje je dozivelo posebnu ekspanziju u maloprodaji, izdavastvu i finansijskim uslugama..
Slika br. 1
2.2 Elektronsko poslovanje
Internet tehnologije su potpuno otvorile vrata konceptu elektronske ekonomije time što su omogućile kreiranje inovativnih poslovnih pristupa u domenu prodaje, kupovine i internom kreiranju poslovnih procesa. Usmerenost savremenog poslovanja organizacija ka globalnom trzištu podrazumeva integrisanost informacionih i komunikacionih tehnologija, kojima se obezbedjuje protok podataka bez prostornih ograničenja.
Slika br. 2
ELEKTRONSKO POSLOVANJE
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta