Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Arhitektura računarskih mreža". Rad ima 20 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Podgorica
Tema: Arhitektura računarskih mreža
Sadržaj:
1. Uvod................................................................................................................................3
2. Računarske mreže.........................................................................................................4
3. Tipovi mreža (kategorizacija)……………………………………………………..…5
3.1. Funkcionalni odnos clanova (arhitektura aplikacija) ............................................6
3.1.1. Host-based mreže.………………………………………………………..6
3.1.2. Klijent-server mreže.………………………………………...…………..6
3.1.2.1. Server za datoteke i štampanje..................................................7
3.1.2.2. Server za aplikacije.....................................................................7
3.1.2.3. Komunikacioni server.................................................................7
3.1.2.4. Serveri za organizaciju podataka..............................................7
3.1.2.5. FTP serveri..................................................................................8
3.1.2.6. Klijent – server arhitektura aplikacija.....................................8
3.1.2.7. Iteraktivna i konkurentna obrada zahteva...............................9
3.1.3. Peer-to-peer (P2P) mrež……………………………………………………….11
4. Mrežni protokoli…………….……………………………………………………...15
4.1. Protokoli bez uspostavljanja veze.............................................................16
4.2. Protokoli sa uspotavljanjem veze ….........................................................17
5. Zaključak…...............................................................................................................18
Korišćena literatura................................................................19
1.Uvod
Potreba za informacijama naterala je coveka da uspostavlja veze sa raznim izvorima informacija i da stvara mreže preko kojih ce sebi olakšati prikupljanje, prenos, skladištenje i obradu podataka. Naglim razvojem racunarske tehnologije poslednjih godina (povecanje performansi uz pad cena) i sa pravom eksplozijom Interneta, broj korisnika racunara i racunarskih mreža raste vrtoglavom brzinom. Sa sve mocnijom racunarskom opremom svakodnevno se uvode novi servisi, a istovremeno se u umrežavanju postavljaju viši standardi. Vremenom su se mrežni sistemi razvijali da bi danas dostigli nivo prakticnog efikasnog okruženja za razmenu podataka.
Poceci umrežavanja vezuju se za prve telegrafske i telefonske linije kojima su se prenosile informacije do udaljenih lokacija. Dostupnost i fleksibilnost tehnologija
današnjih savremenih racunarskih mreža omogucava da se sa bilo koje tacke na planeti može povezati na mrežu i doci do željenih informacija. U poredenju sa nekadašnjom cenom korišcenja servisa mreža, cena eksploatisanja današnjih mreža je sve niža. Racunarske mreže su danas nezamenjivi deo poslovne infrastrukture, kako velikih, tako i malih organizacija. Poznavanje tehnologije i korišcenje mreža cak izlazi iz okvira primene u poslovanju (koje može da obezbedi poslovnu prednost organizacijama - npr. elektronska trgovina omogucava i malim firmama konkurentnost na tržištu) i zalazi u ostale aspekte života coveka postajuci deo opšte kulture.
Racunarska mreža može biti prost skup dva ili više racunara, koji su povezani adekvatnim medijumom i koji medusobno mogu da komuniciraju i dele resurse. Koristi se za prenos kako digitalnih tako i analognih podataka, koji moraju biti prilagodeni odgovarajucim sistemima za prenos. Mrežom se prenose racunarski podaci, govor, slika, video, a aplikacije na stranama korisnika mogu biti takve da se zahteva prenos podataka u realnom vremenu (govor, video i slike) ili to ne morabiti uslov (elektronska pošta, prenos datoteka i sl.). Mreža se sastoji od racunara, medijuma za prenos (žica, opticko vlakno, vazduh i sl.) i uredaja kao što su cvorišta, svicevi, ruteri itd. koji cine infrastrukturu mreže. Neki od uredaja, kao što su mrežne kartice, omogucavaju vezu izmedu racunara i mreže.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta