Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Globalizacija". Rad ima 22 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.С Е М И Н А Р С К И Р А Д
ПРЕДМЕТ: Социјологија
ТЕМА : Глобализација као светски процес
МЕНТОР: СТУДЕНТ:
РЕЗИМЕ
Глобализација је данас један од најчешће кориштених и најмање прецизно дефинисаних израза. Она је често предмет недоследних и непримерених критика. Многи људи мисле да је она нешто ново, мада је она стара скоро колико и људска раса! Често се односи само на једну сферу – углавном на економију – мада је присутна у готово свим областима. Потпуно супротни процеси се развијају истовремено или наизменично. Глобализација је процес са великим бројем вишеструких, далекосежних и важних импликација.
Кључне речи: глобализација, економија, развој, импликација.
С А Д Р Ж А Ј
1. УВОД....................................................................................................................................4
2. ПОЈАМ И РАЗВОЈ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ.......................................................................5
2.1. Развој, димензије и узроци глобализација...........................................................5
2.2. Носиоци глобализације............................................................................................7
3. ЕФЕКТИ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ.........................................................................................7
3.1. Глобалне економске промене.................................................................................7
3.2. Криза социјалне државе..........................................................................................9
4. ПОВЕЋАЊЕ ЕКОНОМСКЕ НЕЈЕДНАКОСТИ......................................................11
4.1. Два лика глобализације.........................................................................................11
4.2. Неједнакост међу државама.................................................................................12
4.3. Неједнакост унутар државе..................................................................................14
4.4. Глобализација, раст и сиромаштво.....................................................................16
4.5. Улога међународне заједнице...............................................................................18
5. ЗАКЉУЧАК......................................................................................................................21
ЛИТЕРАТУРА........................................................................................................................22
1. УВОД
Глобализација представља историјски преокрет који мења друштво убрзаним темпом. Има много различитих начина тумачења овог феномена, који истовремено указују и на однос према њему.
Присталице глобализације наглашавају њену улогу у размени информација, бољем разумевању различитих култура, ширењу демократије, повећању животног стандарда итд. Критичари тврде да су се развијене земље окористиле на рачун неразвијених и да је удео најсиромашнијих људи света у глобалном дохотку у сталном паду.
На економском плану глобализација представља процес раста међународних токова роба, услуга, капитала и људи, а самим тим и технологије, као и процес глобализације тржишне привреде, тј. ширења капитализма на оне сфере и оне земље у којима још увек није доминантан систем.
Мисао водиља глобализације је неолиберализам. Према тој идеологији друштвени проблеми се могу најбоље решити ако се препусте тржишту и приватним предузећима.
Непрестано сучељавање различитих мишљења и деловања везаних за овај феномен и мене је навело да подробније истражим и у свом раду обрадим, по мени најважнију, економску страну глобализације, односно њене ефекте, а посебно повећање економске неједнакости, како између држава, тако и унутар саме државе.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta