Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Akcije". Rad ima 14 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


SADRŽAJ:
Predgovor.........................................................................................3
1. Pojam akcije................................................................................4
2. Karakteristike akcija ...................................................................4
3. Vrste akcija..................................................................................5
4. Izdavanje akcija...........................................................................7
5. Registracija emisije i akcionara i značaj upisa u Knjigu akcija i
Centralni Registar hartija od vrednosti.......................................8
6. Prava akcionara...........................................................................8
Zaključak........................................................................................12
Literatura........................................................................................13
PREDGOVOR
Hartije od vrednosti predstavljaju pismene isprave kojima se obećava isplata novca, kamate, zarade ili dividende. Hartije od vrednosti u užem smislu su investicioni instrumenti. Prilikom kupovine hartije postoji odredjeni rizik ulaganja koji se sa druge strane kompenzuje potencijalnom zaradom.
U grupi hartija od vrednosti svrstane su akcije, obveznice, menice, opcije, itd. Ove hartije su izraz ili vlasničkog (akcije) ili indirektno vlasničkog (opcije) ili kreditnog (obveznice) aranžmana.
One se prodaju i kupuju na specijalizovanom finansijskom tržištu tj. tržištu kapitala i predstavljaju najznačajniju grupu finansijskih instrumenata kojima se trguje na finansijskim tržištima.
Prema našim propisima hartije od vrednosti može emitovati Republika, Pokrajina, grad, opština i pravna lica. Svaka hartija od vrednosti mora da poseduje određena svojstva, odn. mora da je u pisanoj formi, da je u toj ispravi sadržano neko građansko, najčešće imovinsko pravo i da je postojanje i ostvarenje imovinskog prava povezano sa postojanjem hartija od vrednosti.
Hartije od vrednosti u savremenom prometu mogu da igraju razne uloge i da se pojave kao sredstva plaćanja, kredita ili obezbeđenja potraživanja, itd.
Akcija ili deonica, kao jedna od hartija od vrednosti koja označava da njen imalac ima u imovini društva odredejni osnovni udeo i koja u suštini predstavlja ispravu pomoću koje njen vlasnik stiče pravo učešća u raspodeli dobiti akcionarskog društva (dividende) jeste predmet ovog seminarskog rada.
1. POJAM AKCIJE
Akcije (deonice) su hartije od vrednosti koje izdaju akcionarska društva - privredna društva, banke, druge finansijske organizacije, organizacije za osiguranje i druga pravna lica koja mogu da stiču dobit, sa odredjenom nominalnom vrednošću, kojima se potvrdjuje da je njihov imalac uneo odgovarajući ulog u osnovni kapital akcionarskog (deoničkog) društva.
Akcija nije isprava o vlasništvu na uloženim sredstvima, kako je pogrešno bilo definisano našim ranijim Zakonom o hartijama od vrednosti, jer akcije nisu stvarnopravne hartije od vrednosti.
Akcije daju odredjena članska prava – imovinska i upravljačka ili samo imovinska, zavisno od vrste.
Akcije su korporacione isprave tj. hartije sa pravom učešća, zato što akcionari mogu da učestvuju u upravljanju akcionarskim društvom.
Akcije su obligacionopravne hartije od vrednosti Bez obzira na vrstu akcije, akcionar uvek ima pravo na dividendu i na deo likvidacione ili stečajne mase društva, koja preostane nakon što su podmireni poverioci društva. Obzirom da su ovo prava obligacionog karaktera, akcije, u najužem smislu, predstavljaju obligacionopravne hartije od vrednosti.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta