Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Elementi zaštite životne sredine u gimnazijskoj nastavi fizike". Rad ima 79 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


UNIVERZITET U NOVOM SADU PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET DEPARTMAN ZA FIZIKU
Elementi zaštite životne sredine u gimnazijskoj nastavi fizike
- diplomski rad -
SADRŽAJ
UVOD....................................................................................................................................... 1 2 Funkcija elemenata zaštite životne sredine u nastavi fizike....................................... Najrasprostranjeniji oblici zagađenja životne sredine.............................................. Primeri vođenja nastavnih časova sa elementima zaštite životne sredine.................................................................................................................. Trenje. Sila trenja. ............................................................................................... Zakon održanja energije u mehanici. .................................................................. Toplotni motori.................................................................................................... Izvori zvuka. Karakteristike zvuka...................................................................... Infrazvuk. Ultrazvuk............................................................................................ Nuklearni reaktori................................................................................................ Toplotno zračenje................................................................................................
2 3 5
3 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7.
9 11 19 27 36 50 57 64
ZAKLJUČAK .................................................................................................................... Kratka biografija.................................................................................................................. Literatura.............................................................................................................................. Ključna dokumentacijska informacija..................................................................................
72 73 74 75
1
UVOD
„Dva čovekova sveta - biosfera koju je nasledio i tehnosfera koja je njegova tvorevina, nisu u ravnoteži – u stvari, potencijalno su u dubokom sukobu. U središtu je čovek. Ovo je istorijska prekretnica na kojoj svi stojimo, dok se vrata budućnosti otvaraju otkrivajući krizu iznenadniju, sveobuhvatiju, neizbežnu i teže rešivu od ijedne koju je ljudski rod imao pred sobom, a koja će poprimiti definitivni oblik za života dece koja su već rođena.“ B.Vord, R.Dibo – „ Only one earth“ Citirano prema citatu iz knjige „Zaštita životne sredine“ Ljiljane Čonkić.
Ovim citatom počinjem rad kojim želim da osvetlim funkciju korišćenja elemenata zaštite životne sredine u gimnazijskoj nastavi fizike. Da izlaganje ne bi bilo pomalo suvoparno a istovremeno i nedovoljno, to korišćenje je odmah i ilustrovano na primeru priprema za vođenje nastavnih časova sa i bez elemenata zaštite životne sredine.
2
1. FUNKCIJA ELEMENATA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE U NASTAVI FIZIKE
3
4
2. NAJRASPROSTRANJENIJI OBLICI ZAGAĐENJA ŽIVOTNE SREDINE
5
U ovom poglavlju ću navesti neke od izvora zagađenja koji mogu ostaviti nesagledive posledice na prirodu i živi svet u celosti. Buka Kao najrasprostranjenija i učenicima veoma bliska, a nedovoljno uočena kao opasnost savremenog urbanizovanog života ističe se buka. Nekada su ljudi slušali buku vetrova, morskih talasa, rike životinja... Sa pojavom raznih zanata pojavili su se novi izvori buke kojima su bili izloženi samo pojedini ljudi (kovači, bubnjari). Danas gotovo da nema radnog mesta ili naselja koje nije izloženo buci. Proces industrijalizacije i urbanizacije neprekidno povećava izvore buke. Sve je više naučnika koji ističu da buka ne deluje štetno samo na organ čula sluha već i na čitav organizam pri čemu može da izazove trajna oštećenja pojedinih organa. Dejstvo buke na organizam može biti: - ekstra – auditivno - auditivno - psihogeno Pod ekstra – auditivnim dejstvom podrazumeva se dejstvo na sve organske sisteme: utiče na centralni nervni sistem, na glas i govor, deluje na krvne sudove, srce, .. Pod auditivnim podrazumeva se dejstvo na čulo sluha pri čemu može doći do delimičnog ili potpunog oštećenja a može biti uzrok i težim psihičkim poremećajima. U gradskim sredinama buka varira od 40dB u jutarnjim časovima do 80db u najbučnijim dnevnim časovima. Ako se zna da je prag rizika 90dB onda je jasno da u svakoj sredini u kojoj se javlja zvuk intenziteta većeg od 80dB treba preduzeti mere zaštite. Jonizujuće zračenje U istoriji prirodnih nauka ni jedan fenomen nije izazvao toliko istraživanja,
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta