Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Aktivnost indukovana u fotonuklearnim reakcijama kao mogući indeks kvaliteta terapijskog snopa x zračenja". Rad ima 63 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ ДЕПАРТМАН ЗА ФИЗИКУ
Активност индукована у фотонуклеарним реакцијама као могући индекс квалитета терапијског снопа х-зрачења
- дипломски рад-
Mентор: Др Миодраг Крмар
Кандидат: Никола Јованчевић
Нови Сад, 2006
СAДРЖАЈ
УВОД ............................................................................................................................3 ГЛАВА I АКЦЕЛЕРАТОРИ..........................................................................................4 1.1.) Линеарни акцелератори...................................................................... 4 1.1.2.) Акцелератори са погурним цевима..................................4 1.1.3.) Акцелератори са таласоводом...........................................5 1.1.4.) Акцелераторски систем.....................................................9
ГЛАВА II X-ЗРАЧЕЊЕ..................................................................................................13 2.1.) ГЛАВА III ФОТОНУКЛЕАРНЕ РЕАКЦИЈЕ.............................................................22 3.1.) 3.2.) 3.3.) ГЛАВА IV ОДРЕЂИВАЊЕ МАКСИМАЛНЕ ЕНЕРГИЈЕ ФОТОНА У СПЕКТРУ Х-ЗРАЧЕЊА ЛИНЕАРНОГ АКЦЕЛЕРАТОРА .............29 4.1.) 4.2.) Одређивање максималне енергије линеарних медицинских акцелератора мерењем процентуалне дубинске дозе.....................30 Одређивање максималне енергије линеарних медицинских акцелератора применом метода фотоактивације............................33 4.2.1.) Експериментални поступак..................................................33 4.2.1.1.) Избор изотопа за активацију..............................33 4.2.1.1.а) 55Мn...................................................35 4.2.1.1.б) 64Zn....................................................36 4.2.1.2.) Озрачивање мете.................................................39 4.2.1.3.) γ-спектоскопска мерења.....................................39 4.2.1.3.а) Детекција γ-спектра 63Zn.................40 Апсорпција електромагнетног зрачења...........................................23 Дезинтеграција сложеног језгра.......................................................25 Активација фотонуклеарном реакцијом..........................................26 Закочно зрачење.................................................................................14
2 4.2.1.3.б) Детркција γ-спектра 54Мn................42 4.2.2.) Обрада резултата мерења...................................................... 43 4.2.2.1.) Одређивање релативне ефикасности детектopa ..44 4.2.2.2.) Одређивање вероватноће нуклеарне реакције.....45 4.2.3.) Израчунавање максималне енергије линеарних медицинских акцелератора применом метода фотоактивације....47 4.2.3.1.) Процена грешке са којом је одређена максима енергија фотона.......................................................52 ЗАКЉУЧАК..............................................................................................................54 Списак коришћене литературе..............................................................................55 Биографија.................................................................................................................57 Докумантацијска информација.............................................................................58
УВОД
Непосредно након Ренгеновог откричћа х-зрака 1895. године уочено је да они могу изазвати разне промене и оштечења на ткивима. Даљим исраживањима пронађен је начин примене х-зрачења у медицини, где се користи како у дијагностици тако и у терапији. Данас је радиациона терапија са јонизујућим зрчењем једна од главних метода за лечење канцерогених обољења. Х-зрачење које се користи у медицини често се добија помоћу линеарних акцелератора. Наиме, електрони убрзани у акцелераторима ударају у мету при чему настаје закочно х-зрачење. За успешну примену неопходно је добро познавати карактеристике коришћеног зрачења. Teориjско објашњење спектра закочног зрачења, засновано на квантној електродинамици, добијено је за танке мете. У терапијским акцелераторима х-зрачење се добија у дебелим метама, а затим се пропушта кроз низ филтера и колиматора што знатно мења облик спектра, због чега овако настали спектар није у потунисти теоријски описан, па се експерименталним поступцима морају одредити његове особине. Међутим, због високих интезитета зрачења директно мерење спектра помоћу сцинтилационих или полупроводничких дектетора није могуће, па се зато индиректним методама морају одређивати карактеристике х-зрачења. До сада је развијено неколико посредних начина мерења квалитета тераписког зрачења, а један од њих који је заснован на фотоакивацији биће претстаављен у овом раду. Наиме, високо енергетско х-зрачење може изазвати фотонуклеарне реакције у озраченој мети, па настају радиоактивна језгра. Ова језгра се распадају и том приликом се емитује γ-зрачење, које се може лако детектовати. Циљ овога рада је да се помоћу измерене акивности одређеног узорка која је индукована у фотонуклеарним реакцијама одреди максимална енергија фотона у спектру х-зрачења, односно максимална енергија електрона убрзаних у акцелератору. Вредност максималне енергије може се сматрати важним индексом квалитета терапијског зрачења. Треба напоменути да призођачи акцелератора наводе номиналну максималну вреднос енергије акцелерат
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta