Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Akreditiv". Rad ima 20 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


 Pojam
Akreditiv je instrument placanja kojim se akreditivna banka (banka izdavalac) obavezuje da po nalogu nalogodavca (komisiono ili za sopstveni racun) na osnovu dogovorenih dokumenata podnesenih u skladu sa ugovorenim uslovima (ili bez dokumenata) obavi placanje ili ovlasti drugu banku (korespondentna banka) da obavi placanje trecem licu (korisniku akreditiva) ili po njegovom nalogu (prenos akreditiva), ili po nalogu nalogodavca sama ili uz pomoc druge banke akceptira ili otkupi mjenicu vucenu od strane korisnika akreditiva, bez prava regresa, pod uslovom da je postupljeno u skladu sa uslovima otvorenog akreditiva banke izdavaoca (akreditivna banka). Ne smije se otvarati akreditiv plativ uz mjenicu na nalogodavca, jer se ovim ne postize funkcija akreditiva, a nalogodavac je inace duznik iz osnovnog posla.
Akreditivni posao je slozeni pravni posao u kojem ucestvuju najmanje 3 lica:
nalogodavac za otvaranje akreditiva – kupac robe, investitor radova…;
akreditivna banka – po pravilu u zemlji nalogodavca;
korisnik akreditiva – prodavac robe, izvodjac radova… .
Kao jedan od ucesnika u akreditivnom poslu cesto se javlja i druga banka (posrednicka - korespondentna) sa sjedistem u zemlji korisnika akreditiva. Posrednicka banka moze se javiti u razlicitim ulogama, a najcesce se pojavljuje u ulozi avizirajuce i potvrdjujuce banke. Kada se javlja u ulozi avizirajuce banke – izvjestava korisnika da je u njegovu korist otvoren akreditiv kod akreditivne banke; a kada se javlja u ulozi potvrdjujuce (konfirmativne) banke – pored akreditivne banke preuzima samostalnu i neposrednu obavezu isplate akreditiva korisniku (solidarni duznik).
Izvori prava
Medjunarodni izvori prava:
Na medjunarodnom planu akreditiv je prvu put regulisan Jednoobraznim pravilima Medjunarodne trgovinske komore 1933. godine. Ova pravila su imala pet revizija, a poslednja je bila 1993. godine i na snazi je od 1. januara 1994. godine. Poslednjom revizijom Jednoobrazna pravila i obicaji za dokumentarne akreditive prilagodjena su novim uslovima i sredstvima prevoza robe (multilateralni i kontejnerski prevozi), kao i novim prevoznim dokumentima i razmjeni podataka elektronskim putem (SWIFT, EDI i EDIFACT). Znatno je promjenjena uloga banaka i sistem ispitivanja dokumenata u cilju eliminisanja prevara u medjunarodnim trgovackim transakcijama.
Pravna priroda Jednoobraznih pravila je sporna. S jedne strane zastupa se misljenje da je rijec o pravilima ugovorne prirode, cija se primjena zasniva na izricitoj ugovornoj volji stranaka. Slicno ovome je i stanoviste koje odredjuje ova pravila kao model opstih uslova poslovanja. S druge strane zastupa se misljenje da je rijec o pravilima koja predstavljaju kodifikovane medjunarodne obicaje, cija se primjena zasniva na pretpostavljenoj volji stranaka, ali se s obzirom na dispozitivnost primjene mogu izricito iskljuciti. Cini se ispravnim stanoviste po kojem pravila imaju obicajnu pravnu prirodu, cija se primjena zasniva na pretpostavljenoj volji stranaka u akreditivnom poslu, kad je ugovoreno placanje putem akreditiva, sa mogucnoscu njihovog potpunog ili djelimicnog iskljucenja. Ipak, nova verzija Pravila iz 1993. ponovo favorizuje ugovornu prirodu, jer izricito zahtjeva ugovaranje njihove primjene.
Medjunarodna trgovinska komora donijela je i Jednoobrazna pravila za inkaso kao i Standardne formule za otvaranje dokumentarnih akreditiva . Supsidijaran izvor prava za dokumentarne akreditive sui INCOTERMS pravila.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta