Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Amini (Makedonski)". Rad ima 10 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


 Универзитет Гоце Делчев VZ[ - LABORANT
СЕМИНАРСКА РАБОТА
ПО ПРЕДМЕТОТ ХЕМИЈА
НАСЛОВ
АМИНИ
Предметен наставник:
Проф. Валентин Мирчевски
Асс. Даринка Ѓеорѓиева Изработилa:
Симона Крстевска,
бр. инд. 11432
simon4e_cat@hotmail.com
Штип
Структура и класификација на амините
...............................NAMERNO UKLONJEN DEO TEKSTA.................................
За да се даде вообичаено име на посложен примарен амин, амино групата се третира како супституент. Супституентот што содржи азот во сложени секундарни и терциерни амини се именува како N-алкиламино (-NHR) или N, N-диалкиламино (-NRR') група. Големата буква N покажува дека алкил групата е поврзана со атомот на азот, а не со основната низа. Најголемата или најкомплицираната група се користи како основен молекул.
Пониските амини се именуваат со наставка -амин. Посложените амини го имаат префиксот амино како функционална група.
Физички својства
Растворливост
Примарните и секундарните амини функционираат и како донатори и како акцептори на водородни врски, и тие лесно формираат водородни врски со водата. Амините со 5 или помалку јаглеродни атоми се растворливи во вода во сите односи. Дури терциерните амини се растворливи во вода бидејќи несврзувачкиот електронски пар на атомот на азот е акцептор на водородна врска од еден водороден атом на водата.
Растворливоста на амините се намалува со зголемување на молекулската маса бидејќи функционалната група е понезначителен дел од структурата.
Агрегатна состојба, точки на вриење
Терциерните амини немаат водородни атоми поврзани со атомот на азот и не можат да служат како донатори на водородна врска. Затоа, овие амини не можат да образуваат меѓумолекулски водородни врски. Како последица на тоа, тие имаат пониски температури (точки) на вриење од примарните и секундарните амини со споредлива молекулска маса.
Мирис
Хемиски својства
Реакции на амините со други соединенија
СОДРЖИНА
Вовед ............................................................................................................... 2
Структура и класификација на амини ........................................................... 3
Именување на амините .................................................................................. 4
Физички својства ............................................................................................. 5
Хемиски својства ............................................................................................. 7
Реакција на амини со други соединенија ...................................................... 8
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta