Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Doping i steroidi (makedonski)". Rad ima 15 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


СУГС гимназија "Никола Карев" - Скопје
ПРОЕКТНА АКТИВНОСТ ПО СПОРТ
Тема: ДОПИНГ И СТЕРОИДИ
Изработиле: Ментор:
Ivana Andonoska Елизабета Михајловиќ
Елена Velkovska
С О Д Р Ж И Н А
1. Вовед
- Допинг..................................................................................3
2. Главен дел
- Забранети супстанци,методи и несакани ефекти.............4
- Контрола и тестирање.........................................................7
- Прекршување на антидопинг правилата...........................7
- Законската регулација кај нас............................................8
- Спортистите во канџите на дрогата...................................9
Дигачи на тегови............................................................9
Велосипедизам..............................................................10
Атлетика........................................................................10
Гимнастика....................................................................11
Пливање.........................................................................11
Бејзбол............................................................................12
Скијање...........................................................................13
Фудбал............................................................................13
3. Заклучок..................................................................................14
4. Користена литература..........................................................15
Вовед
„Под допинг се подразбира користење, земање и давање на човечкиот организам туѓи сусптанции или поголеми количества на супстанции што организмот нормално ги содржи, со цел на вештачки начин да се стимулираат, односно зголемат натпреварувачките способности на спортистот.
Анкетите и тестирањата на спортистите покажаа две главни причини поради кои тие се определиле да користат стимулативни средстава, се чувството на замор и зголемување на мускулните контрактилности и забрзување на мускулните реакции. Спортските рекреативци особено ги користат овие супстанци бидејки го намалуваат апетитот и на тој начин вршат редукција на телесната маса, односно доаѓа до слабеење. За да остварат предност некои спортисти користат ергогени средства, односно средства кои ја подигнуваат нивната натпреварувачка способност над нивото на зададената генетска предиспозиција или тренирање. Ергогените средства можат да се поделат во пет групи:
Фармаколошки ( лекови кои ја подобруваат способноста, нпр. анаболици или стимуланси)
Физиолошки ( нпр. крвен допинг)
Психолошки ( нпр. хипноза)
Механички ( нпр. облека или опрема)
Нутритивни ( додатоци на исхраната)
Фармаколошките и физиолошките средства најчесто се нарекуваат “допинг”. Меѓународниот олимписки комитет (МОК) издаде листа на забранети супстанци. Денес проблемот на употреба на допинг во спортот ги загрижува, не само олимпискиот комитет и владата, туку и меѓународните здруженија кои ги поврзуваат стручњаците во спортот, вклучувајки ги и најстарите, како Интернационалната федерација на спортска медицина (ФИМС).
Најчесто користени забранети супстанци, методи и несакани ефекти кои тие ги предизвикуваат
Посебно внимание на сите оние кои на директен или индиректен начин се занимаваат со спорт им привлекува познатата “црна листа” на MOK, на која се наоѓаат преку 800 забранети супстанци чија употреба се смета за допинг.
Во спортот најчесто се користат стимулативни средства, наркотици, анаболички средства, диуретици и пептидни хормони. Најчест метод на земање забранетите супстанци е преку орален пат и инекција.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta