Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Laboratoriski pribor (Makedonski)". Rad ima 10 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Универзитет Гоце Делчев VZ[ - LABORANT
СЕМИНАРСКА РАБОТА
ПО ПРЕДМЕТОТ
Заштита при работа во лабораторија
НАСЛОВ
Лабораториски прибор
Предметен наставник:
Проф.д-р. Никола Камчев
Асс.Марина Данилова
Изработилa:
Кристина Петкова,
бр. инд. 11430
kristina.petkova91@yahoo.com
Штип
, 2009
Лабораторијата претставува специјално опремена просторија за изведување на различни постапки и процедури.Во зависност од нив се разликуваат хемиска,биохемиска,микробиолошка и др.Секоја од овие лаборатории мора да задоволуваат одредени стандарди во однос на работниот простор како и во од однос на правилата на однесување при работа во неа.Овде ќе насопомениме само неколку од нив и тоа:
во хемиска лабораторија се работи секогаш во работна облека( работен мантил,ракавици и заштитни очила;
додека се работи анализата, лабораториската маса мора да биде сува и чиста;
сите операции што доведуваат до оделување на гас, се изведуваат во дигесториум;
пред употреба на секој реагенс треба да се прочита етикетата од реагенс-шишето;
кога се зема реагенсот,дланката на раката треба да ја покрива етикетата(од реагенс –шишето)со што се заштитува од евентуално бришење на натписот на содржината;
земениот реагенс како вишок, со пипета од шишето не смее да се враќа назад, со што се заштитува шишето од нечистотија;
по завршувањето на работата се мијат рацете со вода и сапун, а по потреба и со дезефекционо средство и др.
Во лаболаторијата за изведување на некоја хемиска постапка се користат различни видови на реагенси.Тие реагенси се чуваат во стаклени или пластични садови добро затворени со гумени или пластични затворачи.На секој сад мора да има етикета на која е напишено името или формулата на соединението.
За изведување на одредени постпаки во лабораторијата се употребува разновиден лабораториски прибор.За некои дисциплини постои специјален прибор, но постојат и садови за универзална употреба, кои се среќаваат во секоја лабораторија и се нарекуваат основен лабораториски прибор.
Основен лабораториски прибор
Основниот лабораториски прибор може да биде направен од стакло,порцелан,метал,пластика,дрво итн.Според тоа приборот се дели на:
стаклен лабораториски прибор;
порцелански лабораториски прибор;
метален лабораториски прибор;
дрвен лабораториски прибор.
Стаклен лабораториски прибор - тој е наjчесто употребуван.Стаклените садови се изработени од стакло кое е отпорно на високи температури, нагли промени на температура и разни хемиски реагенси. Тука спаѓаат:
Епрувети и кивети- се тесни,цилиндрични садови со оркугло дно кои ги има со различен волумен,должина и пречник.Тие се најупотребливиот прибор и се чуваат на метален или дрвен сталак и во нив се изведуваат различни реакции.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta