Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Algoritam za minimizaciju snage gubitaka vektorski regulisanog asinhronog pogona zasnovan na primjeni fazi logike". Rad ima 91 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


UDK 62-523.8 (043.2)
UNIVERZITET U BANJALUCI ELEKTROTEHNI^KI FAKULTET BANJA LUKA
BRANKO D. BLANU[A
ALGORITAM ZA MINIMIZACIJU SNAGE GUBITAKA VEKTORSKI REGULISANOG ASINHRONOG POGONA ZASNOVAN NA PRIMJENI FAZI LOGIKE
MAGISTARSKI RAD
BANJALUKA, decembar 2001.
SADR@AJ
1.
1.1 1.2
UVOD ......................................................................................... 1
UVODNA RAZMATRANJA .......................................................................... 1 KRATAK SADR@AJ I ORGANIZACIJA RADA ................................................. 2
2.
2.1 2.2
PREGLED DOSADA[NJIH RJE[ENJA MINIMIZACIJE GUBITAKA U ELEKTRI^NIM POGONIMA SA ASINHRONIM MOTOROM ......4
PREGLED ALGORITAMA ZA MINIMIZACIJU SNAGE GUBITAKA U ELEKTRI^NIM POGONIMA SA ASINHRONIM MOTOROM............................. 4 TRENDOVI RAZVOJA POGONSKIH PRETVARA^A U CILJU SMANJENJA ENERGETSKIH GUBITAKA .......................................................................14
3.
3.1 3.2 3.3
ENERGETSKI BILANS U POGONIMA SA ASINHRONIM MOTOROM .............................................................................. 18
GUBICI ELEKTRI^NE ENERGIJE U ASINHRONOM MOTORU ......................18 ENERGETSKI GUBICI U POGONSKOM PRETVARA^U ................................21 MODELOVANJE GUBITAKA U POGONU SA ASINHRONIM MOTOROM.........23
4.
SINTEZA REGULATORA ZA POVE]ANJE STEPENA KORISNOG DEJSTVA VEKTORSKI REGULISANOG POGONA SA ASINHRONIM MOTOROM........................................................ 29
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 GRADIJENTNA METODA I KRITERIJUMSKA FUNKCIJA..............................29 OSNOVNE POSTAVKE FAZ I LOGIKE .........................................................32 PROGRAMSKI ALATI ZA SINTEZU FAZI SISTEMA .......................................39 PROJEKTOVANJE OPTIMIZACIONOG REGULATORA ZA MINIMIZACIJU SNAGE GUBITAKA VEKTORSKI REGULISANOG ASINHRONOG POGONA.....43 TESTIRANJE I VERIFIK ACIJA ALGORITMA ZA MINIMZACIJU GUBITAKA ELEKTRI^NIH POGONA SA ASINHRONIM MOTOROM................................52 PORE\ENJE KARAKTERISTIKA PREDLO@ENOG ALGORITMA SA SLI^NIM PUBLIKOVANIM ALGORITMIMA ZA MINIMIZACIJU GUBITAKA..................58
5.
5.1
PRAKTI^NA REALIZACIJA ....................................................... 63
OPIS HARDVERA .....................................................................................63 5.1.1 5.1.2 5.2 Upravlja~ki modul ...........................................................................64 Pogonski pretvara~...........................................................................67
OPIS PROGRAMSKE REALIZACIJE ...........................................................70
ZAKLJU^AK.............................................................................. 82 PRILOG .................................................................................... 84 LITERATURA ............................................................................ 85
1. Uvod ___________________________________________________________________________
1. UVOD
1.1 UVODNA RAZMATRANJA
Predmet nau~ne rasprave u okviru rada je razvoj algoritma za smanjenje snage gubitaka vektorski upravljanog elektri~nog pogona sa asinhronim motorom primjenom fazi logike. U poslijednjih 10 godina primjena elektri~nih pogona sve je ve}a, od jednostavnih pogona kao {to su pumpe, kompresori, ventilatori, pa do servopogona visokih performansi koje karakteri{e brzi odziv, preciznost i {irok opseg regulisane brzine. Zbog svojih jednostavnih regulacionih karakteristika dugo vremena motor jednosmjerne struje (DC motor) bio je nezamjenjiv u servopogonima. Relativno slo`eni algoritmi upravljanja i potreba izra~unavanja obrtnih transformacijaonemogu}avali su primjenu asinhronih elektri~nih pogona u servoaplikacijama. Me|utim, u drugoj p olovini 80-tih i 90-im godinama primjenom digitalnih sistema kao {to su mikroprocesori i mikrokontroleri, te energetskih pretvara~a na bazi impulsno-{irinske modulacije (PWM) omogu}ena je upotreba asinhronih motora (AM) i u servosistemima. [ta vi{e, zbog svoje jednostavnosti, ni`e cijene i ve}e robusnosti u odnosu na DC motore, asinhroni motori zamjenjuju DC motore ~ak i u onim primjenama gdje su doskora bili nezamjenjivi. Upotreba asinhronih pogona u servoaplikacijama bazirana je na konceptu vektorskog upravljanaja (VU). Premda su mnogi upravlja~ki algoritmi u konceptu VU rje{eni i {iroko prihva}eni, postoje mnogi nerje{eni ili, na nezadovoljavaju}i na~in rje{eni problemi. To su: nesavr{enost energetskog pretvara~a (postojanje mrtvog vremena, pad napona na prekida~ima, promjena napona u me|ukolu, ka{njenje zbog procesiranja strujne informacije itd.), osjetljivost kvaliteta odziva na varijacije parametara motora, posebno sa promjenom temperature i u~estanosti, te problemi vezani sa mehani~kim podsistemom pogona kao {to su nesavr{enost prenosnog mehanizma, valovitost momenta, podr`ane oscilacije, mehani~ka rezonancija itd. Tako|e, zna~ajna istra`ivanja u oblasti elektri~nih pogona postoje i na rje{avanju slijede}ih problema: • smanjenje zagrijavanja, energetskih gubitaka, buke i elektromagnetnih smetnji; • smanjenje broja senzora koji se koriste u pogonu, potrebnog broja kablova i veza ~ime bi se zna~ajno smanjila cijena pogona; • nove topologije konvertora (regulacija elektromagnetne interferencije EMI, omogu}enje regenerativnog ko~enja, smanjenje veli~ine komponenata u jednosmjernom me|ukolu itd.); • integrisanje energetskog pretvara~a i motora u jedinstveno ku}i{te. Zna~ajno i vrlo aktuelno podru~je istra`ivanja jeste i smanjenje gubitaka snage u elektri~nim pogonima. Ako se uzme u obzir da u industrijski razvijenim zemljama elektri~ni pogoni tro{e vi{e od 2/3 ukupno proizvedene energije [9], ova problematika vi{e dobija na zna~aju.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta