Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Odnosi sa javnošću". Rad ima 11 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Sarajevo, mart 2009.
SADRŽAJ
UVOD.........................................................................................................................................3
KRIZNA KOMUNIKACIJA...................................................................................................4-5
ULOGA PR-A U KRIZNIM SITUACIJAMA........................................................................5-6
VRSTE KRIZA...........................................................................................................................6
KRIZNI PLAN........................................................................................................................6-7
NAJČEŠĆE GREŠKE KOJE KOMPANIJE PRAVE U KRIZNIM SITUACIJAMA...........7-8
IZAĆI IZ OLUJE........................................................................................................................8
KRIZA MOŽE BITI I ŠANSA................................................................................................8-9
ADREMA ILI LISTA MEDIJA.............................................................................................. 10
PRIMJER KRIZNE SITUACIJE..............................................................................................10
ZAKLJUČAK...........................................................................................................................11
LITERATURA..........................................................................................................................12
UVOD
U ovom seminarskom radu baviti ćemo se problematikom vezanom za kriznu komunikaciju u PR-u. Posebno ćemo se osvrnuti na neke konkretne načine kako riješiti tu krizu na najefikasniji način.
Nesrećan slučaj ili katastrofa je prvenstveno problem rukovodstva, ali događaj odmah postane predmetom medijskog interesovanja, naročito ako se radi o izgubljenom ljudskom životu ili povredama. Takav događaj može da ima ozbiljne posljedice po kompaniju: čak može da dovede u pitanje u budućnost kompanije. I zato se krizno poslovanje odnosi i na krizno poslovanje odnosa s javnošću.
"Kreirajte događaj, nemojte čekati da Vi postanete događaj, jer ako Vam se to dogodi izgubili ste kontrolu! "
Javnost mora biti informisana;
Nema potrebe za laganjem…
Ali nema potrebe za govorenjem cijele istine...
KRIZNA KOMUNIKACIJA
Sama riječ kriza potječe od grčke riječi „krisis“ što u prijevodu znači prijelom, prolazno teško stanje u svakom prirodnom, društvenom i misaonom.
Poslovna kriza predstavlja tačku preokreta u razvoju preduzeća. Dolazi do promjene jedne ili više varijabli na kojima se temelji poslovanje što ugrožava ostvarenje dosadašnjih osnovnih poslovnih normi i ciljeva, a time dovodi u pitanje i opstanak kompanija.
Kada se kompanija nađe nepripremljeno usred poslovne krize najčešće prođu dani prije negoli ne osmisli plan djelovanja, plan komunikacije s medijima, priprema izvještaja itd. Kako bi spremni dočekali kriznu situaciju, kompanije moraju imati sistematski okvir djelovanja koji će riješiti novonastalu situaciju prije nego informacije o tome dospiju do predstavnika medija i same javnosti.
Ono što čini razliku između uspješnih i neuspješnih kompanija jeste vrijeme i način na koji se provodi strategija za prevladavanje krize i ono što ostaje menadžmentu na raspolaganju za daljnje poslovanje kada kriza prođe, a to ponekad može biti vrlo malo. Svaka kriza prije ili poslije prođe, ali nikad se ne zna koliko će vremena za to biti potrebno. Većina se kompanija u kriznim situacijama ponaša tako da nastoji poništiti trenutačne posljedice krize, a što je potpuno pogrešno. Istraživanja Instituta za upravljanje u kriznim situacijama iz Kentuckija pokazalo je da je samo 14%n poslovnih kriza potpuno neočekivano. Samim time možemo zaključiti da su krize nepredvidive.
Krizna komunikacija treba prije svega poći od tri temeljne premise da bi se njome postigao ostavljeni cilj:
Prevencija - napraviti “scenarij” po kojemu će se unaprijed razriješiti onih 86% predvidivih kriznih situacija.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta