Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Konflikti u komunikaciji". Rad ima 12 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


__________________________________________
Seminarski rad iz komunikologije
KONFLIKTI U KOMUNIKACIJI
SADRŽAJ
Uvod......................................................................................2
Pojam konflikta...................................................................3
Konflikti u komunikaciji....................................................3
Faze i elementi konflikta.....................................................5
Uzroci i ishod konflikta.......................................................5
Načini poboljšanja komunikacije......................................7
Rešavanje konflikta.............................................................8
Literatura...........................................................................11
UVOD
U svakodnevnom životu konfliktne situacije su mnogobrojne. Bilo da je reč o porodičnom, prijateljskom, poslovnom, bilo kom obliku odnosa, sled okolnosti kada jedna osoba pogrešno percipira vaše postupke, mišljenja, stvara se dobra podloga za nastanak konflika.
Ovo bi mogla biti jedna personalna definicija konflikta, iz mog ugla gledanja. Međutim, ukoliko čitaocu predstavlja izazov pročitati par strana o načinu kako da definišemo, najbolje prepoznamo konfliktnu situaciju, znamo se suočiti, upravljati i razrešiti nastalu situaciju nadamo se da ce naći zadovoljstvo u narednim stranama.
Istraživanjem o pojmu konflita može se susresti sa paletom definicija, primera o konflitktima, poučnih putokaza za razrešenje i najbolji ishod konfliktog „huka”.
Primer da konflikt može da bude koban po strane koje u njemu učestvuju je slučaj britanske vlade, koja je na rešavanje sporova sa zaposlenima, kolegama, kupcima i dobavljačima godišnje trošila vrtoglavih 33 milijarde funti, umesto na njihovo usmeravanje na korisnije investicije.
Čovek veliki deo svog vremena provodi komunicirajući, bilo da je reč o usmenoj, pisanoj, verbalnoj ili neverbalnoj komunikaciji. Bez obzira na formu komunikacije konflikti u komunikaciji su neizbežna stvar.
Ukoliko želimo svoju svakodnevnicu ulepšati, osvežiti, prijatnom komunikacijom, upoznajmo se načinom kako da prepoznamo izvor konflikta i uspešno ga rešimo.
Ključne reči: komunikacija, konfliktna situacija, rešenje konflikta,
POJAM KONFLIKTA
Niz primera je posvedočilo da su su konflikti na radnom mestu, seksualno uznemiravanje i mobing veoma blisko povezani odnosno, to su nerazdvojive pojave, a veoma se često ne prepoznaju.
Konflikt često ima negativnu konotaciju u ljudskom shvatanju ovog pojma, a smatra se često da su oni stari koliko i samo čovecanstvo. Sa druge strane, nepostojanje konflikta može da se oceni kao problematično ili čak štetno za mir.
Najbolja definicija konflikta i najčešće primenjivana jeste da je reč o situaciji koja nastaje kada dve ili vise strana imaju suprotna misljenja ili pristup određenoj situaciji.
Posmatrano sa sociološkog aspekta je jedna svakako interesantna definicija naučnice Ulrike C. Wasmuth koja naglašava da: ,,U svakodnevnom životu konflikti se često poistovećuju sa svađom, sukobom interesa, upotrebom sile. Važno je da se konflikt posmatra kao socijalno stanje, te da se ne zamenjuje sa formama koje treba da se prevaziđu.“
Ova naučnica konflikt definiše kao: "socijalno stanje u kojem sudeluju najmanje dve strane (pojedinci, grupe, države) koje imaju (a) sasvim različite polazne tačke, na prvi pogled nepomirljive, i teže različitim ciljevima koje može da ostvari samo jedna od partija i/ili koje upotrebljavaju (b) sasvim različita sredstva za ostvarivanje određenog cilja.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta