Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "AIS (automatski identifikacioni sistem) u funkciji planiranja plovidbe i bezbjednosti". Rad ima 17 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


* Ovdje unesite naziv Vaše više škole ili fakulteta
SEMINARSKI RAD
Tema : AIS (automatski identifikacioni sistem) u funkciji planiranja plovidbe i bezbjednosti.
*ime i prezime *ime i prezime
Decembar, 2009.
Proteklih desetak godina u pomorskom telekomunikacijskom prometu se dogodilo toliko toga, da nas novosti iz područja navigacije i telekomunikacija na plovilima više posebno ne iznenađuju. Međutim, prava je istina, da svaka novina makar za mali dio dodatno čini plovidbu sigurnijom u okolnostima kada se broj plovnih objekta na moru iz dana u dan značajno povećava.
U pomorskoj praksi nije rijetko da brodovi moraju komunicirati, i uzajamno se dogovarati o izbjegavanju sudara. U područjima gdje nema velikog prometa brodova to je lagan i jednostavan zadatak. Međutim, u područjima velikog prometa to može biti veoma ozbiljan problem. Slaba vidljivost ili tamna noć stvaraju, gotovo, nepremostive prepreke ispravnoj komunikaciji. U tim okolnostima, do pojave AIS-a, oficir je „"vidio" drugi brod na radarskom ekranu u obliku radarske mete, bez identifikacijskih podataka. Ako je žželio komunikaciju s odabranim brodom, morao ga je pozvati koristeći se glasovnom komunikacijom na za to određenim radiokanalima. Da bi ga mogao identificirati i da bi brod kojemu je poziv upućen mogao odgovoriti, morao se u tom pozivu „prepoznati". To prepoznavanje obavljalo se s pomoću dosta neodređenih termina kao ššto su: „"Brod s moje desne/lijeve strane, udaljen..., plovi u kursu..., brzinom..., na poziciji... itd."
Takvim načinom pozivanja željenog broda, u većini slučajeva, časnik koji poziva brod, dobivao bi nekoliko stovremenih odgovora od različitih brodova koji su se, na osnovi njegova poziva, smatrali pozvanima. Takve su situacije redovite u podučjima gustoga brodskog prometa, u blizini prometnih plovnih puteva, a dodatnu komplikaciju donose relativno male udaljenosti između brodova i njihovi kursevi koji se minimalno razlikuju zbog istoga, utvrđenog toka plovidbe. Takav način identifikacije je nesiguran i zahtijeva mnogo vremena, što možže biti presudno u izbjegavanju sudara.
AIS instaliran na brodu nadvladava takve potešškoće jer oficir u služžbi sada zna ime broda i ostale podatke, pa ga možže veoma jednostavno pozvati i postići dogovor za buduće akcije.
AIS (Automatic Identification System)
AIS (Automatic Identification System) je brodski primoredajnik koji neprekidno emituje identifikacijsku oznaku broda, poziciju, kurs, brzinu i ostale podatke svim drugim brodovima ili lučkim vlastima na jedinstvenom VHF radijskom kanalu. Podaci se emituju svakih nekoliko sekundi kako bi se dobila što veća preciznost i vjerodostojnost očitavanja. Do jula 2008. godine svi komercijalni brodovi preko 300 bruto tona koji spadaju pod SOLAS (Safety of Life at Sea) konvenciju morali su imati ugrađeni AIS primopredajnik. Plovila koja ne spadaju u ovu kategoriju, poput ribarskih brodova, jahti i brodova za razonodu ne moraju imati AIS primopredajnik. No uzmemo li u obzir koliko AIS uređaji doprinose sigurnosti na moru, neupitna je isplativost ugradnje AIS uređaja i na manja plovila. Većina stručnjaka koji se bave sigurnošću plovidbe tvrde da je AIS najbitniji izum za sigurnost na moru nakon izuma radara.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------





Fotografija dokumenta