Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Djelokrug i nadležnost policije". Rad ima 13 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Садржај
TOC \o "1-3" \h \z \u
УВОД ............................................................................................................................... 3
1. ДЈЕЛОКРУГ И НАДЛЕЖНОСТ ПОЛИЦИЈЕ .................................................. 4
2. ФУНКЦИЈА ПОЛИЦИЈЕ И ОСНОВНА НАЧЕЛА ЊЕНОГ
ОСТВАРИВАЊА ....................................................................................................... 5
2.1. Начело законитости .......................................................................... 6
2.2. Начело превентивног дјеловања ................................................... 6
2.3. Начело познавања лица и територије .......................................... 6
2.4. Начело брзине, оперативности и изненађења ............................. 6
2.5. Начело објективности ....................................................................... 6
2.6. Начело темељитости и упорности .................................................. 6
2.7. Начело јединственог руковођења .................................................. 7
2.8. Начело методичности и планирања .............................................. 7
2.9. Начело координације и сарадње .................................................... 7
2.10. Начело конспиративности ............................................................ 7
2.11. Начело сталног стручног усавршавања ..................................... 7
2.12. Начело хуманости и пружања помоћи грађанима ..................... 8
3. ПОСЛОВИ ПОЛИЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ О УНУТРШЊИМ
ПОСЛОВИМА ........................................................................................................... 8
4. ПОСЛОВИ ПОЛИЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ О КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ ...... 10
ЗАКЉУЧАК .................................................................................................................. 13
ЛИТЕРАТУРА ............................................................................................................. 14
УВОД
Основне послове и задатке држава остварује преко својих органа који се називају државни органи. Преко ових органа држава остварује заштиту својих виталних интерсеса. Државни органи се могу подијелити на законодавне, извршне или управне и судске органе, сходно подијели државне власти по принципу трихотомије на законодавну, извршну и судску. Извршни орган државе је Влада која врши управу преко Министарстава, Управа и посебних организација. Сваки орган државне управе има свој дјелокруг поступања који му је одређен одговарајућим законским прописом.
Под дјелогругом се подразумијева организациона категорија којом се означава оквир дјелатности органа, област или група послова које конкретни орган или организација извршава. Кроз одређивања дјелокруга органа врши се разграничавање послова које органи обављају, при чему је веома важно да ниједна функција, односно група послова и послови појединачно не могу остати а да се не зна који орган или организација има надлежност да их обавља.
Да би се држава успјешно супротставила криминалитету и обезбједила што већи степен безбједности и сигурности својих грађана, дакле да би опстала, морала је неком од својих органа да повјери старање о безбједности, и да овласти тај орган да употријеби силу према онима који не поступају по утврђеном друштвеном реду, односно прописаним правилима понашања. За обављање тих послова држава је овластила полицију. У свакодневном говору под полицијом се подразумијева посебна државна служба која штити поредак, као и сама зграда у којој је смјештена та служба. Ријеч „полиција“ потиче од латинске ријечи „politia“, која коријен вуче из грчких ријечи „politeia“ односно „polis“ што у преводу значи град односно управа града.
Данас полицију можемо дефинисати као посебно организовану државну службу, чији је приоритетан задатак да штити јавни поредак, односно да се стара о јавној и државној безбједности и извршењу других унутрашњих послова из дјелокруга који је одређен законом.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta