Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Analiza apekta interne komunikacije u savremenom preduzeću". Rad ima 24 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.UNIVERZITET U NOVOM SADU
TEHNIĆKI FAKULTET «MIHAJLO PUPIN»
ZRENJANIN
SEMINARSKI RAD
IZ PREDMETA
KOMUNIKOLOGIJA
Tema: ANALIZA ASPEKTA INTERNE KOMUNIKACIJE U
SAVREMENOM PREDUZEĆU
Zrenjanin,
novembar, 2009.godine
S A D R Ž A J:
UVOD 3 1. OSNOVNI POJMOVI KOMUNICIRANJA 4 1.2. ZNAČAJ KOMUNIKACIJE I KOMUNICIRANJA 6 2. FORME KOMUNICIRANJA 7 2.1 NAČINI KOMUNICIRANJA 8 2.1.1 VREME 8 2.1.2 PROSTOR 8 2.2 NEVERBALNO KOMUNICIRANJE 9 2.3 MEDIJUMI ZA KOMUNICIRANJE: GOVOR ILI PISANA REČ 10 3. KOMUNIKACIONI PROCESI I KANALI 11 3.1 KOMUNIKACIONI PROCESI 11 3.2 KOMUNIKACIONI KANALI 11 4. INTERNA KOMUNIKACIJA U PREDUZEĆU 14 4.1 INTERNA KOMUNIKACIJA KAO OSNOVA INTERNIH ODNOSA S
JAVNOŠĆU 17 4.2 FORMALNA I NEFORMALNA INTERNA POSLOVNA KOMUNIKACIJA 17 4.3 OBLICI FORMALNE I NEFORMALNE KOMUNIKACIJE UNUTAR
ORGANIZACIJE 18 4.4 ORGANIZACIONA POSTAVKA INTERNE KOMUNIKACIJE 19 4.5 KONFLIKTI UNUTAR ORGANIZACIJE I NJIHOVO SUZBIJANJE I
REŠAVANJE 20 4.6 EFIKASNA INTERNA KOMUNIKACIJA 21 ZAKLJUČAK 23 LITERATURA 24
UVOD
Ubrzane i nagle promene u modernom svetu utiču na sve segmente čovekovog života, pa i na njegov način komuniciranja.Globalizacija, tehničko-thenološki razvoj, usavršavanje informacionih sistema i sve veće prožimanje različitih kultura, faktori su koji određuju savremenu veštinu komuniciranja. Uspeh čoveka u 21. veku na poslovnom, porodičnom, političkom ili nekom drugom životnom planu, direktno zavisi od njegove sposobnosti da dobro i vešto komunicira. Veština komuniciranja ne podrazumeva društveno nepoželjne osobine kao što su agresivnost, pasivnost, neinformisanost i neznanje, povučenost ili neprijateljski stav prema okolini. Znati dobro komunicirati znači svojim stručnim, iskrenim i ozbiljnim nastupom biti uzor i ulivati poverenje ljudima sa kojima se opšti. Komunikacija je za menadžera od velikog značaja s obzirom na to da menadžer veliki deo svog vremena utroši na komunikaciju. Komunikacija menadžerima obezbedjuje informacije koje su im potrebne radi boljeg donošenja odluka i olakšava koordinisanje napora članova čitave organizacije. Komunikacija nije jednosmerni protok. Sâmo obraćanje nekome ne znači da je uspostavljena uspešna komunikacija. Do nje dolazi jedino kad primalac zaista primi poruku koju je pošiljalac želeo da pošalje. Odbijanje prijema poruke, njeno pogrešno tumačenje i nerazumevanje predstavljaju suprotnost efikasnom komuniciranju. Savremeni menadžeri, svesni činjenice da se sve menja (oblici komunikacije sa okruženjem se usavršavaju i menjaju), moraju znati da se procesi saznanja, istraživanja i edukacije na planu komunikacije nikada ne smeju shvatiti kao konačni i da se uvek moraju prihvatiti novi, bolji i efikasniji načini i to kroz stalnu edukaciju.
Zbog čega organizacije koriste različite oblike internekomunikacije i da li razlika u organizacionoj kulturi i poslovnoj komunikaciji izdvaja neke organizacije u odnosu na ostale? Iskustvo kazuje da postoje značajne razlike u načinu komuniciranja i da je to bitan faktor po kome su neke organizacije uspešnije od ostalih. Organizaciona kultura utiče na stil komuniciranja, a posebno utiče na forme, načine i medijume komunikacija.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta