Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "BIA u političkom sistemu Srbije". Rad ima 10 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСТИ
Универзитета у Београду
БИА у политичком систему Србије
Садржај:
1. Увод ..............................................................................................................2
2. Делокруг рада и организациона структура ...............................................3
2.1 Делокруг рада Агенције........................................................................3
2.2 Организација рада ................................................................................4
2.3 Начин обављања послова ....................................................................4
2.4 Контрола рада .......................................................................................6
2.5 Припадници Агенције ..........................................................................6
3. Центар БИЕ ..................................................................................................7
3.1 Институт безбедности ..........................................................................7
3.2 Образовно – Истраживачки центар ....................................................7
4. Улога БИЕ у борби против организованог криминала ............................7
5. Закључак ..................................................................................8
6. Литература ...............................................................................9
1. Увод
Вишемесечним континуираним, планским и јасно дефинисаним процесом трансформације и реформи српске службе безбедности, мотивисаним, пре свега, потребом стварања модерне, професионалне и специјализоване установе у служби Републике и свих њених грађана, извршене су бројне промене засноване на принципима законитости, професионализма, али и на принципу конспиративности, неопходном за функционисање и рад оваквих институција у свим демократским друштвима.
Процес трансформације и реформе бившег Ресора државне безбедности врши се у складу са Законом о Безбедносно-информативној агенцији, усвојеним 2002. године, којим се, сходно искуствима готово свих европских земаља, ови послови издвајају из Министарства унутрашњих послова у засебну Агенцију. Место, улога, делокруг рада, овлашћења и механизми контроле деловања БИА прецизно су дефинисани поменутим Законом, а у њену надлежност, поред обавештајних и контраобавештајних послова, спада и борба против унутрашњег и међународног тероризма, организованог криминала са елементом иностраности, те најтежих облика кривичних дела против човечности и међународног права.
У реализацији наведених задатака, БИА сарађује са другим државним органима и институцијама, на првом месту са Министарством унутрашњих послова Републике Србије, које, по први пут, има могућност да, уз помоћ БИА, непосредно примењује електронски надзор телекомуникација и информационих сервиса. Имајући у виду чињеницу да се у савременом свету послови безбедности, а пре свега борба против тероризма и организованог криминала, не могу посматрати изоловано и парцијално, реформе и трансформација српске службе безбедности конципиране су, између осталог, и у правцу стварања Агенције чији ће ресурси и ангажовања бити компатибилни са службама безбедности демократских земаља, а у склопу ширег приступања земље европским интеграционим токовима. Сходно тим полазним основама, БИА је успоставила сарадњу са преко 20 служби безбедности, у којој је верификована као компетентан саговорник и партнер.
Имајући у виду наведене чињенице, БИА децидирано одбија сваку могућност да се њени потенцијали на било који начин користе за вршење утицаја на политички живот у Србији, односно у интересу странака или групација на власти или у опозицији, као и да је њен рад контролисан и усмераван од стране пословних кругова или на било који други начин ван законом дефинисаних оквира. Наиме, све активности Агенције спроводе се у складу са њеним законским овлашћењима, уз контролу од стране Владе и Скупштине Републике Србије, а сва средства и методе из њене надлежности примењују се искључиво на основу релевантних судских одлука.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta