Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Elektrotehnika sa elektroikom". Rad ima 47 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Univerzitet u Kragujevcu
Tehnički fakultet Čačak
Smer: Tehnika i informatika
SEMINARSKI RAD
Predmet: Elektrotehnika sa elektronikom
SADRZAJ:
EMBED Equation.3 1. Osnovni pojmovi o elektrticitetu i elektricnim osobinama materije.
Pojam naelektrisanog tela..................................... Elektrostatička indukcija........................................
Izolatori , provodnici i poluprovodnici...................
Osnovne veličine, jedinice i sistemi jedinica........
EMBED Equation.3 2. elektrostatika.
Kulonov zakon..........................................................
Električna kola ........................................................ Fluks vektora električnog polja..............................
Gausov zakon..........................................................
Potencijal električnog polja.................................... Kondezatori i električna kapacitivnost..................
3. jednosmerne struje.
Električna struja.......................................................
Eletricna polja.......................................................... Prvi Kirhohov zakon................................................
Omov zakon.............................................................
Električna otpornost i otpornici............................
Džulov zakon.......................................................... Električni generator i elektromotorna sila............
Omov zakon za prosto električno kolo................. Slozeno kolo............................................................
Drugi kirhohov zakon.............................................
Metode rešavanja električne mreže.......................
Metode direktne primene kirhohovih zakona ......
Metoda konturnih struja ........................................
Metoda transformacije mreže................................
Tevenenova teorema..............................................
4. ELEKTROMAGNETIZAM.
Stacionarno magnetno polje..................................
Magnetna indukcija...................................................
Elektromagnetna sila................................................
Magnetno polje stacionarne struje u vakumu........
Bio-savarov(laplasov) zakon....................................
Amperov zakon..........................................................
Magnetni fluks…………………………………………..
Zakon o konzervaciji magnetnog fluksa …………..
Magnetne osobine materjala…………………………
Magnetisanje feromagnetika…………………………
Vrtlozne struje…………………………………………..
Magnetno kolo…………………………………………..
Faradejev zakon………………………………………...
5. NAIZMENIČNE STRUJE
Pojam naizmenične struje…………………………….
Matematicko prestavljanje naizmeničnih veličina
Vremenski diagrami(fazorski račun
,kompleksni račun……………………………………..
Elementi kola naizmenične struje…………………
Kola sa termogenom otpornosću…………………
Kola sa idukovanim kalemom………………………..
Kolo sa kondezatorom…………………………………
Kolo sa rednom vezom otpornika, kalema i
kondezatora……………………………………………...
paralelna veza elemenata u kolu……………………..
sopstvene oscilacije RLC kola…………………….....
Tomsonov obrazac……………………………………..
Snaga u kolima naizmenične struje……………
aktivna, reaktivna i prividna snaga..........................
Metode resavanja elektricnih mreza sa
naizmeničnom strujom.............................................
Trofazni sistemi..........................................................
Transformatori...........................................................
6. ELEKTRICNE MASINE.
generatori...................................................................
motori naimenicne struje...........................................
motori jednosmerne struje........................................
7. elektricna merenja.
Metode elektricnih merenja.......................................
Elektricni instrumenti.................................................
podela elektricnih instrumenata................................
greske pri merenju......................................................
klasa instrumenata......................................................
Osnovni pojmovi o elektrticitetu i elektricnim osobinama materije
Pojam naelektrisanog tela
Naekektrisano telo je svako telo koje ima visak ili manjak ekektrona u svojim atomima u odnosu na broj protona. Elektron i proton su naelektrisane cestice i nose najmanje negativno odnosno pozitivno naelektrisanje koje se moze naci u prirodi jednako po apsolutnoj vrednosti.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta