Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Celi i zadaci na nastavata (Makedonski)". Rad ima 11 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Основни карактеристики на наставата
Наставата е најбитниот процес без кој не би постоел образовниот процес вопошто. Таа преставува заедничка работа на учениците и учителот, каде што секој однив сам за себе е битен субјект со конкретна улога. Улогата на наставникот освен учење е и да создаде поволни услови и моменти-ситуации кои ќе имат образовен ефект кај ученикот.
Денешната стандардна настава опфака еден порфесор и група од 30 етина ученици - таквата настава ја викаме ЗАЕДНИЧКА НАСТАВА, денес многу ретко се организира индувидуална настава (еден наставник и еден ученик) освен во посебни околности како ментор и ученик. Денеска актуелен е како облик и начинот на далечно учење, сведоци сме на голем број едукацијони медиуми или интернет учење (е-Learning).
Рековме дека Курикулум како паралелен дел од дидактиката има корени од американските критериуми за оброзование и покрива голем дел од дидактиката. Тој опфаќа конкретизирање и операционализиране на целите, содржината на учењето,наставните методи,наставните ситуации, наставните стратегии и оценување на наставниот процес и постигнатите резултати.
На некој начин во наредниот текст ќе кажеме по што е карактеристична дидактиката односно курикулум . Наставата е временски процес па поради тоа мора да се подели на етапи :подготовка,остварување на планот,и вреднување на процесот и резултатите. Поради комплексноста на наставата вообичаено мора настанвиците да подготват план на годишно ниво,пред секоја наредна активност се пдготвува и професорот а и ученикот. Во нашата република наставата има облик од предавање во тек на 45минути,па професорите-учителите во склоп на тоа го прават програмот за предавање. Наставата во тој термин треба да има уводен,главен и завршен дел. Ефектот највеќе зависи од креативноста на професорот. Вреднувањето на резлутатите може да биде надворешно и внатрешно. Кај надворешно вреднување се гелда вкупен колективен резултат на целата школска инситутција,додека кај внатрешното се валоризира личното постигнување на ученикот како субјект.
Сите тие задачи независно од нивната разновидност се распоредуваа во три категорииЧ материјални или образовани задачи, формални или функционални задачи и воспитните задачи.
Секоја свесно организирана дејност се остварува заради определени цели и задачи. Колку е позначајна дејност на општеството колку повеќе влијае на остварување и одржување на битните општествени вредности, толку повеќе внимание и се посветува на нејзините задачи.
Образованието на децата и младите секогаш било сметано како стратешки важна област од која зависи природата на општествени односи и напредокот на државата. Секогаш постојат некои цели, задачи кои се општествено условени и кои се најмногу нагласени во јавните ( државни) училиштата но се остваруваат и во приватните училишни установи кои имаат посебни задачи во склад со интересите на нивните основачи и финансиери.
Наставата, како најорганизиран и најсистематичен облик на образование, остварува задачи кои се темелат на општествена цел за соодветен вид на училишта. Задачите асе утврдени со наставниот план и програм и се остваруваат низ разновидни предметни содрќини кои се реализираат во наставниот процес и други активности кои ги организира училиштето.
Во наставниот процес посебно со учениците од мала возраст битно е да се развива играта како дел од дидактичката содржина,тоа овозможува социјален развој на учениците,каде што се шират социјалните врски,друженето,се развива отвореноста на учениците,спортот посебно место има во образованието,посебно во некои земји највеќе се и форсира на пример во САД.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta