Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Internet pretraživači". Rad ima 14 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.UNIVERZITET “UNION” BEOGRAD
FAKULTET ZA INDUSTRIJSKI MENADŽMENT
SEMINARSKI RAD
Predmet: Internet poslovanje
Naziv teme: Web pretraživači
KRUŠEVAC Sadržaj
1. Uvod ....................................................................................................................1
2. Web pretraživači..................................................................................................2
2. 1 Opšta podela Web pretraživača........................................................................3
3. Problemi pretraživača..........................................................................................5
4. Napredno pretraživanje........................................................................................6
5. Google..................................................................................................................6
6. Domaći pretraživači ............................................................................................7
6. 1 WWW.YUSEARCH.COM.........................................................................................8
6. 2 WWW.YU .............................................................................................................8
6. 3 WWW.SRBKO.COM ..............................................................................................8
6. 4 WWW.TRZIM.COM ...............................................................................................8
6. 5 WWW.ALADIN.CO.YU ...........................................................................................8
6. 6 WWW.KRSTARICA.COM .......................................................................................9
6. 7 WWW.POGODAK.CO.YU ......................................................................................9
6. 8 WWW.GOOGLE.CO.YU .........................................................................................9
7. Problemi domaćih pretraživača..........................................................................10
8. Zaključak............................................................................................................11
9. Literatura............................................................................................................12
1. Uvod
Svet je postao veliko tržište, a s obzirom da živimo u eri informatike i moderne komunikacione tehnologije, prava i tačna informacija znači sve: Zauzeti što bolje mesto i što duže opstati na tržištu.Pojavom globalne mreže veliki broj informacija je postao dostupan široj populaciji, čime se i konkurencija na tržištu zaoštrava jer biva mnogo lakše postati i ostati u ''toku'', pratiti trendove i prilagonavati svoj proizvodni i usužni asortiman korisnicima.Naravno,tu su i ''obični'' korisnici koji Internet koriste za zabavu i kontakt sa rođacima i prijateljima iz udaljenih mesta, što doprinosi da Internet postaje mreža globalnih razmera a ujedno i naša svakodnevna potreba.
2. Web pretraživači
Proces pretrage počinje dolaskom korisnika na stranicu web pretraživača i unošenjem faze. Klikom na dugme pretraga (Eng. Search) fraza se prosleđuje do parsera koji parsira frazu. Izbacuju se one reči koje se nalaze na stop listi a sve ostale proveravaju da li postoje u Lexicon-u. Ukoliko fraza nije pronađena u Lexicon tabeli korisnik dobija poruku da ne postoji ni jedan dokument koji sadrži traženu frazu. U suprotnom za svaku reč iz fraze dobija se Id pod kojom je ta reč snimljena u Lexicon tabeli.
Rangiranje rezultata predstavlja proces sortiranja na osnovu relevantnosti. Najpre se za svaki od dokumenata koji sadrži tražene reči broji broj pojavljivanja fraze na istom. Zatim za svako pojavljivanje reči gleda se pozicija u dokumentu (naslov, anchor, URL, H1,H2,H3 tag…) i da li je ta reč posebno naglašena (podebljana, zakrivljena, podvučena). Svaka od pozicija i naglašavanje reči nosi određeni težinski faktor. Sabiranjem težinskih faktora svih pojavljivanja dobija se samo delić vrednosti po kojoj se posle dokumenti sortiraju. Ostali faktori relevantnosti zavise od samog web pretraživača.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta