Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Fenomen Lutkarstva". Rad ima 17 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.TEO RI JA LUT KARST VA Jur kovs kog prvi put je ob javl jena pod nas lo vom DZIE JE TEAT RU LA LEK, u iz dan ju Po lu ni me, u Lođu, 1993. go di ne.
Sa da i ov de, ob javl ju ju se stu di je Jur kovs kog u dvostru kom obi mu, kao proši re ni i obo gaće ni zbor nik ra do va. Ovo jed inst ve no naučno-teo ri js ko de lo ko je obuh vata ogle de iz is to ri je, teo ri je i es te ti ke lut kars kog tea tra u ovom ob li ku iz la zi prvi put u sve tu, i to na srps kom je zi ku, u iz dan ju Među n ar od nog fes ti vala po zo rišta za de cu iz Sub o ti ce.
Tre ba oda ti priz nan je Fes ti va lu kao iz da vaču što je ovo de lo ugle da lo svet lost dana na ovim pro sto ri ma. Ver ujem da će ovo znača jno de lo bi ti od na j veće ko ris ti afir ma ci ji um et no s ti lut kars kog tea tra i nau ke o lut kars kom teat ru kao um et no s ti, i da će u sve tu nau ke bi ti za pamće no kao ''sub o tič ko fes ti vals ko iz dan je'', kao što je to i knji ga ME TA MOR FO ZE PO ZO RIŠTA LUTA KA U XX VE KU Hen ri ka Jur kovs kog, ko ju je Fes ti val već ob ja vio. Knji ge Jur kovs kog su od ve li ke ko ris ti um et ni ci ma i nauč ni ci ma, dra ma tur zi ma, re di tel ji ma, glum ci ma ani ma to ri ma, krea to ri ma luta ka, kom po zi to ri ma, ko reo gra fi ma, tea tro lo zi ma, kri tiča ri ma, films kim i te le vi zi js kim st va rao ci ma, va spi tači ma, pe da go zi ma, psiho lo zi ma, so cio lo zi ma, kul tu ro lo zi ma, po zo riš nim pro du cen ti ma, kao i svim is tins kim lju bi tel ji ma um et no s ti lut kars kog tea tra.
Aka de mik Hen rik Jur kovs ki je od sa mog počet ka po držao st va ran je Među n ar od nog fes ti vala po zo rišta za de cu u Sub o ti ci. U ži vot Fes ti vala se uključio više stru kim an gaž ma nom, pre sve ga kao učes nik nauč nih i struč nih sku po va, za tim kao dugo go dišnji pred sed nik struč nih ži ri ja i na jzad kao prvi do bit nik Među n ar od ne na gra de za ži vot no de lo ''Ma li princ'' (2000.) - za izu ze tan do pri nos raz vo ju kul tu re i scens ke um et no s ti za de cu - ko ju Fes ti val sva ke go di ne do del ju je na jz as luž ni jim st va rao ci ma, um et ni ci ma i nauč ni ci ma u zeml ji i sve tu. Može mo slo bod no reći da su ži vot i naučno de lo Jur kovs kog ner asi k i di vo po ve za ni s is to ri jom sub o tič kog Fes ti vala i da je ugled ni tea tro log odav no zaštit ni znak Fes ti vala, pa je sas vim ra zuml ji vo ob javl ji van je nje go vih ka pi tal nih de la upra vo u fes ti vals kim iz danji ma.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta