Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Integralni transport". Rad ima 35 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.INTEGRALNI TRANSPORT
PRVI DEO
INDUSTRIJSKI TRANSPORT
Značaj, uloga i osnovna tehnološka svojstva industrijskog transporta
Za industrijski transport dominantne su U/I i skladišne operacije. Njegovu strukturu čine:
Industrijski železnički transport
Drumski transport
Jednošinske železnice
Žičare, pneumatski, hidraulični transport
Skladišne jedinice
Vrlo važan segment je velik udeo transportnih troškova u ukupnim troškovima reprodukcije. Tehnologija industrijskog transporta utiče kako na pogonski i međupogonski tako i na javni transport. Osnovna prepostavka racionalizacije industrijskog transporta je pravilan izbor vida transporta i transportnih sredstava, obezbeđenje najkraćeg puta i minimalne troškove distribucije.
Institucije koje proučavaju industrijski transport delatnost usmeravaju na:
Naučno definisanje koncepta i metode razvoja industrijskog transporta i izbor vida transporta
Izučavanje i uvođenje novih sistema neprekidnog transporta uz automatizaciju istih
Uvođenje sistema pakovanja, standardizacije i primene savremenih manipulativnih jedinica
Razrada tehnoloških projekata za rekonstrukciju postojećeg stanja u svim granama privrede
Istraživanje i optimizaciju procesnog transporta
Uvođenje novih sredstava pakovanja (formiranje transportnih jedinica, pretovar i transport)
Izrada tehničkih normativa za uvodjenje novih sistema transporta
Uvodjenje automatizacije, radio-tehnike, kibernetike u procesu transporta
Uvođenje integralnih sistema (kontenerizacija, paletizacija itd.)
Izračunavanje i razvoj železničkog industrijskog transporta
Organizacija, servisiranja i opravke tehničkih sredstava industrijskog transporta
Razvoj raznih oblika koordinacije rada industrijskog transporta i javnog transporta
Osnovni pravci razvoja industrijskog transporta:
Široka i racionalna primena svih vidova industrijskog transporta
Automatizacija i mehanizacija transportnih procesa uz postepen prelaz na upravljanje računarima i kibernetikom
Uvođenje integralnih sistema transporta
Stalno poboljšanje organizacije upravljanja uz neprekidno usavršavanje industrijskog transporta
Smanjenje broja zaposlenih primenom mehanizacije i automatizacije
Kod nas je visoko učešće transportnih troškova u ukupnim troškovima što je posledica:
Neprikazivanja i neanaliziranja troškova industrijskog transporta
Niskog nivoa tehnologije industrijskog transporta
Zapostavljanja uloge i značenja industrijskog transporta naročito na mestima gde je on važan faktor organizacije i funkcionisanja proizvodnje
Nepoštovanje tehničko-tehnoloških i ekonomskih zahteva pri projektovanju kapaciteta.
Međuzavisnost procesnog međupogonskog i spoljnjeg industrijskog transporta
Tehnologija industrijskog transporta se nalazi između tehnologije proizvodnog procesa i javnog transporta. Tehnologija proizvodnih procesa utiče na izbor vrste i oblika industrijskog transporta. Tehnološka povezanost industrijskog transporta i javnog transporta je u tome što veliki deo funkcije javnog transporta se ostvaruje spoljnim industrijskim transportom. Industrijski transport se deli na unutrašnji i spoljni transport.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta