Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Kompjuterski mreži (Makedonski)". Rad ima 17 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


UNIVERZITET SV.KLIMENT OHRIDSKI – BITOLA
FAKULTET ZA ADMINISTRACIJA I MENAXMENT PO INFOMACISKI SISTEMI – BITOLA
INFORMATI^KI TEHOLOGII
KOMPJUTERSKI MRE@I
Izrabotil: 1.Nikolina Kimovska 384/MIS
2.Kire
3.Hristina Dimoska
Sodr`ina:
Voved…………………………………………………str.3
Kompjuterski mre`i………………………………str.4
LAN i WAN mre`i………………………...str.4
Mre`en softver………………………..…str.7
Kompjuterska mre`a so “neprobivna”{ifra….str.8
Internet i Intranet……………………………...str.8
Internet……………………………………str.9
Intranet…………………………………..str.12
Internet koncepti……………………………….str.13
Upotreba na Internet…………………………...str.13
Pojava na mre`ite i nivna korist…………….str.14
Zaklu~ok…………………………………………...str.16
Koristena literatura…………………...………str.17
1.Voved
Kompjuterskata mre`a pretstavuva sistem za povrzuvawe na kompjuteri, a vo osnova e sostaven od dva ili pove}e kompjuteri koi me|usebno komuniciraat pod sredstvo na prenoslivi linii. Kompjuterski mre`i se mre`i od me|usebno povrzani kompjuteri.
Postojat dva vida na mre`i i toa LAN I WAN. Lokalnite mre`i vo Makedonija mo`at da se najdat na pove}e mesta kako na primer internet kafeata, ovaa mre`a mo`e da povrzuva pomalku kompjuteri kako vo pomalite internet kafea i mo`e da povrzuva golem broj kompjuteri kako na primer vo Enternet. WAN mre`ite se rasprostraneti niz celiot svet i tie povrzuvaat pove}e kompjuteri otkolku {to mo`eme da zamislime.
Za prv pat internet mre`ata vo Makedonija se pojavuva vo po~etokot na 1997 godina. Internetot vo po~etokot imal mnogu malku mala brzina i ja koristel telefonskata mre`a. Sega vo Makedonija ima pogolem broj na internet provajderi koi ni nudat ADSL i WADSL pristap kon internetot. Ima golem broj na ponudi i paketi so razli~na golemina i brzina. Vo na{ata zemja ima golem broj na kompjuteri koi koristat od globalnata internet mre`a. Golemiot broj na internet provajderi dava golem izbor vo na{ata zemja kako {to se On-net koi nudat WADSL konekcija Makedonski Telekomunikacii ADSL konekcija Kabel Tel postojana konekcija se dodeka korisnikot ja koristi kabelskata televizija. Na{ata zemja ima golema pokrienost skoro niz celata dr`ava i toa ovozmo`uva sekoe doma}instvo da bide povrzano na internet. Vo u~ili{tata se raboti na nov proekt pri {to sekoj u~enik ke dobie kompjuter so internet mre`a.
Internet mre`ata vo na{ata zemja se pove}e i pove}e }e se podobruva i }e ima se pogolema pokrienost a dodeka pak internet provajderite ke imaat podobri paketi po povolni ceni i so pogolema mo`nost za download.
2.Kompjuterski mre`i
Edna kompjuterska mre`a se sostoi od komunikaciski medium, komunikaciski uredi i softver, neophodni za povrzuvawe na dva ili pove}e kompjuterski sistemi ili uredi. Vo literaturata mo`ete da se sretnete so golem broj na podelbi na mre`i, i toa sprema razli~ni kriteriumi. Vo zavisnost od geografskite rastojanija {to gi pokrivaat, kompjuterskite mre`i mo`at da bidat:
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta