Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Brak i porodica". Rad ima 27 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


 UVOD
Sociolozi, ipak, veruju da porodica nije sasvim izgubljena, iako savremena porodica svoju ulogu obavlja otežano. Kriza koju proživljava zapravo je transformacija, a ne potpuno prevazilaženje institucije porodice . Teško je predvideti u kojem će obliku ona u budućnosti postojati, ali trenutna kriza ne mora da znači i izumiranje porodice i porodničnih odnosa. Nažalost, u prvi plan izbijaju negativne promene u porodici, dok se društvo (mediji) malo trudi da pokaže i one kvalitetne odnose, koje i dalje vladaju u porodici, u našem društvu pogotovo, uprkos svemu.
Ljudi se danas sve ređe odlučuju da stupe u brak nego što je to bilo nekada, a i kada se odluče to je uglavnom u nekim kasnijim godinama. Stopa razvoda brakova se znatno povećala. Deca su rastrazana između razvedenih roditelja. Homoseksualni parovi usvajaju i podižu decu. Sve su to odlike današnjeg života, i mada institucije braka i porodice i dalje postoje, njihov karakter se značajno promenio. Promenila su se pre svega očekivanja ljudi u odnosima sa drugim ljudima. Savremen čovek smatra da njegova ličnost i želje moraju biti u potpunosti ispoštovane, da ne mora da održava već odavno ugašen brak samo zbog dece ili okoline, da ne mora da stvara porodicu, ako smatra da će mu ona uskratiti ličnu slobodu i nezavisnost. Odnos među ljudima se sve više pomera sa sfere moranja i obaveza na polje komunikacije i međusobne saradnje.
Porodica je sve više okrenuta društvu, a ono pak preuzima sve veći broj porodičnih funkcija na sebe. Danas postoji čitava mreža različitih društvenih ustanova koje čine da roditeljima pomognu oko brige o deci i porodici. I to je pozitivna strana društvenih kretanja.
Na polju braka i bračnih odnosa, razvijaju se institucije i službe za upoznavanje i zbližavanje budućih supružnika, planiranje porodice, za davanje bračnih saveta. Bitno je da je društvo svesno negativnih kretanja i dešavanja u okviru bračnih i porodičnih odnosa i da uporno radi na prevazilaženju problema sa kojima se savremeno društvo sreće.
”Borba polova” je danas jedan od najizraženijih sukoba današnjice. Muškarac i žena su sve češće na suprotnim stranama, a sve manje u toploj bračnoj postelji. Bore se na polju prevlasti oko vaspitanja dece, na ekonomskom planu, na intelektualnom planu itd. Tako da danas sve više imamo muškobanjaste žene i feminizirane muškarce, što svakako nije dobro.
Današnje tendencije razvoda brakova i rasturanja porodice svakako su i posledica pozitivne zakonske regulative u smislu lakog i brzog razvoda braka, sekularizacija kao proces smanjenog uticaja crkve i religijskih verovanja na instituciju braka, formalna legalizacija homoseksualnih veza, ekonomska i politička emancipacija žena, izražena geografska pokretljivost određenih zanimanja itd.
”Sigurno je da je moralni i kulturni nivo čoveka budućnosti neće biti na nižem nivou nego što je to moral današnjeg čoveka.”
Ostaje da se nadamo da resursi za bračno i porodično življenje nisu još sasvim istrošeni.
Određivanje osnovnih pojmova
Porodica pripada parcijalnim društvenim grupama, odnosno grupama u kojima se odvija samo jedan deo društvenih procesa. Porodica je osnovna društvena zajednica. Ona je osnovna ćelija društva. Sociološka istraživanja porodice se intenziviraju tek od druge polovine XIX veka, uporedo sa krupnim društvenim procesima, koji su se neminovno prelamali i kroz porodicu i porodične odnose. Brak je nukleus svake porodice.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta